Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
about.jpg

Call us Today

 • ปรึกษาปัญหาฟรี
 • ค่าจ้างเป็นธรรม
 • โทรหาเราวันนี้
 • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
 • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

บทความสิทธิของผู้ใช้บริการ 

 

       สำหรับนักธุรกิจทุกท่านเมื่อดำเนินธุรกิจไประยะหนึ่ง ย่อมเกิดปัญหาการเก็บค่าสินค้าจากลูกค้าไม่ได้

แต่ละท่านย่อมรู้สึกไม่สบายใจ และมีคำถามว่าจะเรียกเก็บค่าสินค้าได้หรือไม่ เหมือนคำที่นักธุรกิจเคยกล่าวไว้

ว่า ขายเก่งไม่สำคัญ เท่ากับขายแล้วเก็บเงินได้หรือเปล่า

       รัชดา ลอว์ เฟิร์ม ขอเสนอบริการทวงหนี้ทางการค้าให้แก่ท่านก่อนฟ้องคดี เพื่อท่านจะได้ใช้เวลาอันมีค่า

ในการดำเนินธุรกิจของท่าน  โดยมอบหมายหน้าที่ทวงถามหนี้ทางการค้าเป็นหน้าที่ของเรา

       รัชดา ลอว์ เฟิร์ม จะดำเนินการโดยหลักการทวงถาม โดยมีนิยาม "รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างท่าน

และลูกค้า" เว้นแต่ได้รับการแจ้งจากท่านให้ดำเนินการ  โดยวิธีการมากกว่า โดยท่านจะได้รับบริการทวงถาม

ให้ชำระหนี้การค้าด้วยความเอาใจจากมืออาชีพเฉพาะด้านให้ท่านได้รับชำระหนี้ทางการค้าเพื่อแก้ปัญหา

ธุรกิจให้ท่าน

        รัชดา ลอว์ เฟริ์ม ยังมีบริการป้องกันการเกิดหนี้ทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น

-การวิเคราะห์งบการเงินก่อนปล่อยเครดิตให้ลูกค้า ซึ่งบริษัทต่างประเทศจะใช้วิธีนี้เพื่อพิจารณาก่อนให้เครดิต

ลูกค้า ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผล และลดอัตราการเกิดปัญหาหนี้สูญจากการขายสินค้า

-การเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแบบเป็นครั้งที่ปรึกษากฎหมายที่บริษัทและที่ปรึกษากฎหมายทางโทรศัพท์ หรือ

ที่ปรึกษากฎหมายแบบรายเดือนเพื่อรับการดูแลด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ที่ปรึกษากฎหมายรายปี ประจำ

บริษัท ห้างหุ้นส่วน บริษัทมหาชน ฯลฯ 

-การวางโครงสร้างบริษัทระบบการปล่อยสินเชื่อ และระบบการบริหารงานภายใน 

-การร่างสัญญาการค้าขาย สัญญาค้ำประกัน สัญญาวาง BE ประกัน สัญญากำหนดสิทธิหน้าที่ ระยะเวลาส่ง

มอบสินค้าและชำระเงิน เป็นต้น 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 025121941-025121942 หรือ 0813737440

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ทวงหนี้คดีเช็คเด้ง

        เมื่อท่านได้รับเช็คเพื่อชำระค่าสินค้าค่าบริการ ค่าจ้างอื่นใด แต่ปรากฏว่าเมื่อนำเช็คไปเรียกเก็บกับ

ธนาคารปรากฏว่าไม่สามารถเรียกเก็บได้ เช่นเงินในบัญชีผู้สั่งจ่ายเช็คไม่พอจ่าย หรือเหตุผลอื่นใด ภาษาชาว

บ้านเรียกว่า เช็คเด้ง กรณีนี้ท่านสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาได้ โดยคดีอาญามีอายุความ 3

เดือนนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค

       ซึ่งท่านสามารถติดต่อทนายความของบริษัท รัชดา ลอว์ เฟิร์ม จำกัด ได้ทันที่นับแต่เกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่ง

เป็นปรกติที่ลูกหนี้ที่ออกเช็คย่อมกลัวที่จะต้องรับโทษในคดีอาญาตาม พ.รบ. ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

เนื่องจากมีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 1ปี ต่อ 1กรรมต่อ 1 การกระทำความผิด

 

ซึ่งถ้าท่านประสงค์จะให้บังคับคดี สืบหาทรัพย์ลูกหนี้ ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ อายัดเงินเดือน

       เมื่อท่านเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้วท่านมีหน้าที่ต้องสืบหาทรัพย์ลูกหนี้ เพื่อตามยึดทรัพย์ บังคับคดี

เพื่อทวงถามเก็บหนี้ แต่เนื่องจากท่านไม่มีประสบการณ์ในการสืบหาทรัพย์สินลูกหนี้ และไม่รู้ขั้นตอนตาม

กฎหมาย อาจทำให้ไม่รู้ว่าต้องเริ่มอย่างไร หรือต้องไปหาทรัพย์ลูกหนี้ที่ใด รัชดา ลอว์ เฟิร์ม บริการรับสืบหา

ทรัพย์ลูกหนี้ เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์ อายัดเงินในบัญชี อายัดเงินเดือน อายัดที่ดิน ยึดทรัพย์เพื่อขายทอด

ตลาดของลูกหนี้ เพื่อนำเงินมาชำระให้แก่ท่านตามคำพิพากษาต่อไป

 

สิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

        ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะไม่ค่อยทราบว่าเมื่อตัวเองถูกละเมิดสิทธิ จากการบริการสาธารณะก็มักจะคิดว่าต้อง

ฟ้องถึงจะได้ค่าสินไหม ทดแทนตามกฎหมาย และก็ไม่ทราบว่าจะมีกฎหมายอื่น ๆ คุ้มครองหรือไม่ ซึ่งแท้จริง

แล้วมีพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกคุ้มครองผู้เสียหายไว้และยังมีกฎหมายอื่น ๆ เช่น กฎหมายคุ้มรองผู้

บริโภคหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เสียหายสามารถที่จะร้องเรียนก่อนที่จะดำเนินการฟ้องร้องได้

เพราะบางครั้งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ผู้เสียหายควรจะได้รับการแก้ไขเยียวยาในความเสียหายที่เกิดขึ้น

ด้วยความเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด

 

สิทธิของผู้เสียหาย (ผู้โดยสาร)

 1. ผู้โดยสารมีสิทธิร้องเรียนหรือฟ้องร้องเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข
 2. เยียวยา หรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
 3. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายจากการประกันภัยโดยไม่มีการประวิงเวลา หรือบังคับให้ประนีประนอมยอมความ
 4. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายทั้งทางร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน และสิทธิอื่น ๆ ที่ถูกละเมิด
 5. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายด้วยหลักเเห่งพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด
 6. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของตนและของผู้อื่น
 7. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการรถโดยสาร
 8. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับการบริการจากรถโดยสารและผู้ให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
 9. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพเกี่ยวกับบริการรถโดยสาร รวมทั้งความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกต้องเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจใช้บริการ
 10. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในด้านสัญญา และราคาค่าบริการ
 11. ผู้โดยสารมีอิสระในการเลือกใช้บริการรถโดยสารด้วยความสมัครใจ และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม   

       สิทธิที่จะได้รับเนื่องจากความเสียหายจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติการ

ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

       มาตรา 56 เมื่อรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิต

ของบุคคลใดนอกจากความรับผิดตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งเป็น

เจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาท ในกรณีที่ผู้เสีย

หายถึงเเก่ความตาย

       ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นซึ่งจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย ให้จ่ายตามความร้ายแรงของความเสียหาย ทั้งนี้ ตาม

อัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

       เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการรักษาพยาบาล

รวมทั้งค่าใช้อื่นๆ ระหว่างการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการรักษาพยาบาล และหรือค่า

ปลงศพ

       มาตรา 57 เมื่อผู้เสียหายหรือทายาทในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ประสงค์จะได้รับชดใช้จ่ายเบื้อง

ต้น ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กรมตำรวจกำหนดต่อพนักงานสอบสวน โดยแสดงพยานหลักฐานว่าผู้เสียหายได้รับ

ความเสียหายจากรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาจากสำนวนการ

สอบสวน และเมื่อเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นจากรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งคันใด ให้มี

หนังสือสั่งให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนั้นชดใช้จ่ายเบื้องต้นตามจำนวนที่กำหนด

ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 56 วรรคสอง ในการนี้ให้แจ้งให้นายทะเบียนกลางทราบโดยเร็วด้วย

       ในการสั่งของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง พนักงานสอบสวนต้องพิจารณาสั่งภายในเจ็ดวันที่ได้รับคำขอ

       ในการชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องชำระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากพนักงานสอบสวน

       มาตรา 59 การชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามหมวดนี้ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายในอันที่จะเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

       ดังนั้น เมื่อผู้เสียหาย (ผู้โดยสาร) ถูกรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ก่อให้เกิดความเสีย

หายแก่ร่างกายหรือชีวิตของผู้เสียหาย(ผู้โดยสาร) ผู้เสียหายหรือทายาทในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย

ประสงค์จะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

1. ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กรมตำรวจกำหนดต่อพนักงานสอบสวน โดยแสดงพยานหลักฐานว่าผู้เสียหายได้รับ

ความเสียหายจากรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

2. เมื่อพนักงานสอบสวนเห็นว่าความเสียหายได้เกิดจากรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งคันใด ให้มี

หนังสือสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ซึ่งเป็นเจ้าของรถคนนั้นชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 

   2.1 ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการ

รักษาพยาบาล 

   2.2 หรือค่าปลงศพ พนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาสั่งภายในเจ็ดวันที่ได้รับคำขอและผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่ง ต้องชำระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากพนักงานสอบสวน

       "ผู้เสียหาย หรือทายาทผู้เสียหายต้องใช้สิทธิในการขอรับค่าชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นภายในกำหนดในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันความเสียหายเกิด