Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
about.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

บทความการค้ำประกัน

 

       การค้ำประกัน มีกฎหมายเป็นไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๐ วางหลักไว้ว่า การที่

บุคคลภายนอกย่อมผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ ว่าจะชำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น ดังนั้นเราจะเป็นได้ว่าการค้ำ

ประกันเป็นหนี้อย่างหนึ่ง เรียกว่า "หนี้อุปกรณ์" ซึ่งจะต้องอาศัยหนี้อีกตัวหนึ่งอันเป็นหนี้ตัวหลักที่เรียกว่า "หนี้

ประธาน" และผู้ค้ำประกันนั้นจะต้องขำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หลักหรือหนี้ประธานนั้น..

 

เหตุที่ทำให้ผู้คำประกันหลุดพ้นความรับผิด

       เหตุที่จะทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิด เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ว่า

ด้วยเรื่องการค้ำประกันเช่นกัน โดยอาศัยเหตุต่างๆดังต่อไปนี้

1.หนี้ประธานระงับ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๖๙๘ จากที่กล่าวมาข้างต้นว่าการค้ำประกันเป็นหนี้อุปกรณ์ ดังนั้นเมื่อ

หนี้ประธานระงับ หนี้อุปกรณ์จึงต้องระงับไปด้วย เหตุที่จะทำให้หนี้ประธานระงับ มีด้วยกัน ๕ เหตุ คือ ๑. การ

ชำระหนี้ ๒. แปลงหนี้ใหม่ ๓. หนี้เกลื่อนกลืนกัน ๔.การปลดหนี้ ๕. หักกลบลบหนี้ อันเป็นไปหลักทั่วไปตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๒ ว่าด้วยเรื่องหนี้

2.กรณีหนี้ที่มีกำหนดเวลาแน่นอนเมื่อถึงกำหนดชำระ แล้วเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้ลูกหนี้โดยผู้ค้ำประกันไม่ได้

ให้ความยินยอมด้วย ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๐๐ เช่น หนี้เงินกู้มีกำหนดชำระภายใน๑ ปี พอถึงกำหนดชำระเจ้า

หนี้ก็ผ่อนเวลาชำระหนี้ให้ลูกหนี้ไปอีก ๑ เดือนโดยไม่ได้ถามความเห็นหรือความยินยอมจากผู้ค้ำประกันก่อน

เป็นต้น และการยินยอมให้ผ่อนเวลานี้ เจ้าหนี้อาจทำสัญญาให้ผู้ค้ำประกันยอมผ่อนเวลาไว้ล่วงหน้าก็ได้ ทำให้

เจ้าหนี้จะผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ในภายหน้าก็ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ค้ำประกันอีก ซึ่งในปัจจุบันสัญญามักจะ

ทำเป็นในรูปแบบนี้เป็นส่วนใหญ่

3.กรณีเมื่อหนี้ประธานถึงกำหนดชำระแล้วผู้ค้ำประกันขอชำระหนี้ แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้ โดยปราศจาก

มูลอันจะอ้างตามกฎหมายได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๐๑ 

 

    **** ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องผลของการค้ำประกันตามกฎหมายในบางส่วน หากผู้อ่านท่านใดมีปัญหา

เกี่ยวกับการค้ำประกันไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านเป็นผู้ค้ำประกัน หรืออาจจะเป็นฐานะเจ้าหนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีให้

คำปรึกษาและดำเนินการทางคดีให้แก่ท่าน ท่านจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย สนใจติดต่อ

บริษัท รัชดา ลอว์ เฟิร์ม จำกัดโทร. 025121941-025121942e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.****

       สำหรับผู้ที่มีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง บางครั้งท่านอาจจะมีที่ดินที่ท่านดูแลไม่ทั่วถึงซึ่งทำให้อาจจะเกิดการ

บุกรุกที่ดิน โดยการเข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านหรือในกรณีที่ท่าน

ยินยอมให้ผู้อื่นเข้าครอบครองทำประโยชน์และเมื่อท่านต้องการที่ดินของท่านคืน ผู้ครอบครองได้ปฏิเสธสิทธิ

ความเป็นเจ้าของๆท่าน กรณีเหล่านี้หากท่านนิ่งเฉยและปล่อยเวลาล่วงเลยนานไปอาจทำให้เกิดปัญหาการ

ครอบครองปรปักษ์และเกิดความเสียหายในทรัพย์สินของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านเสียสิทธิความเป็นเจ้าของใน

ที่ดินดังกล่าว