Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

บทความกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน

 

ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานและการจ้างงานในประเทศไทย

       ประเทศไทยกฎหมายการจ้างงาน, ควบคุมโดยกระทรวงแรงงานสวัสดิการและคุ้มครองควบคุมการจ้างและ

สภาพการทำงานเช่นชั่วโมงการทำงานสูงสุดวันทำการวันหยุดทำงานล่วงเวลาลาคลอดสวัสดิการของพนักงาน

รักษาความปลอดภัยทางสังคม, การเลิกจ้างของพนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร้องทุกข์ลาป่วยค่า

จ้างขั้นต่ำและเงินชดเชย

 

การกระทำดังต่อไปนี้ครอบคลุมแรงงานและการจ้างงานในประเทศไทย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1998)

แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (1975)

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 (1979)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (1987)

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 (1990)

เงินทดแทน พ.ศ. 2537 (1994) และ บริษัท ไทยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  

ประเภทของข้อพิพาท

       กฎหมายในประเทศไทย บริษัท ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานในรูปแบบของเงินชดเชยภายใต้

เงื่อนไขบางอย่างและตามกำหนดการอย่างเป็นทางการ เรียกร้องการจ้างงานในประเทศไทยสามารถที่

เกี่ยวข้องกับการคำนวณของการจ่ายเงินชดเชยหรือขวาของพนักงานที่จะจ่ายเงินชดเชย กฎหมายแรงงาน

หรือกรณีกฎหมายการจ้างงานยังอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นของการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม, การผิดสัญญา

หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหว่างขอบเขตของงาน

 

ประเทศไทยจ่ายค่าชดเชยและปัญหาการสิ้นสุด

การจ้างงานในประเทศไทยอาจถูกยกเลิกด้วยเหตุผลหลายประการรวมถึงต่อไปนี้:

1.เสร็จสิ้นการทำงานตามที่ตกลงกัน

2.การหมดอายุของสัญญาและระยะเวลาการจ้างงานตามกฎหมาย

3.ข้อตกลงรวมถึงในการยกเลิกสัญญา

4.การจ้างงานที่จะถูกโอนไปยังบุคคลที่สามโดยไม่มีข้อตกลงของพนักงาน

5.ในกรณีที่มีการประพฤติผิดขั้นต้นดำเนินการโดยพนักงานการเลิกจ้างโดยนายจ้าง

พนักงานมีสิทธิที่จะได้รับเงินชดเชยที่พวกเขาได้เสร็จสิ้นอย่างน้อย 120 วันของการจ้างงานและยังไม่ได้ถูก

ยกเลิกจากตำแหน่งของพวกเขาสำหรับหนึ่งในเหตุผลต่อไปนี้:

1.ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

2.จงใจกระทำการกระทำของอาชญากรรมต่อนายจ้างของพวกเขา

3.จงใจก่อให้เกิดอันตรายต่อนายจ้างของพวกเขา

4.ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อนายจ้าง

5.การละเมิดกฎระเบียบในสถานที่ของการจ้างงานที่มีคำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้านี้ได้รับการให้

บริการให้กับพนักงาน

6.ละเลยหน้าที่การทำงานของพนักงานเป็นเวลาสามวันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลใด ๆ

7.ถูกตัดสินให้จำคุกข้อยกเว้นทำสำหรับความผิดลหุโทษและความผิดที่เกิดจากการกระทำที่ประมาท

เงินชดเชยที่สามารถใช้ได้กับทั้งสมาชิกพนักงานชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้รับการยกเลิกจากตำแหน่ง

ของพวกเขา