Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

ส่งผู้ร้ายข้ามแดนคืออะไร?

 

       ส่งผู้ร้ายข้ามแดนถูกกำหนดให้เป็นยอมแพ้ทางกฎหมายของผู้ลี้ภัยไปยังเขตอำนาจของรัฐอื่นประเทศหรือ

รัฐบาลสำหรับการทดลอง

 

ขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประเทศไทย

       ปัจจุบันประเทศไทยมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ 14 ประเทศ: สหรัฐอเมริกาไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดน

สนธิสัญญาไทยในสหราชอาณาจักรสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน, ไทย - อินโดนีเซียส่งผู้ร้ายข้ามแดนสนธิ

สัญญาเบลเยียมประเทศไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดนสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญากับประเทศแคนาดา

ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจีนไทยสนธิสัญญา ไทยเกาหลีใต้สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนฟิลิปปินส์ไทยสนธิสัญญาส่ง

ผู้ร้ายข้ามแดนที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไทยลาวสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนไทยกัมพูชาสนธิสัญญาไทยมาเลเซีย

ส่งผู้ร้ายข้ามแดนสนธิสัญญาบังคลาเทศไทยสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ

ประเทศฟิจิและของประเทศไทย ข้อตกลงกับออสเตรเลียตามสนธิสัญญาที่ลงนามระหว่างสหราชอาณาจักร

และประเทศไทยในปี 1900

        การดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประเทศไทยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2551 แต่ยัง

ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของสนธิสัญญาระหว่างประเทศประเทศไทยจัดงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ๆ

โดยปกติบุคคลที่มีความเสี่ยงของการดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอาชญากรรมรุนแรงที่

พวกเขาจะต้องระวางโทษจำคุกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหรืออาชญากรรมโทษถึงตาย แต่ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติที่ระบุไว้

ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนของแต่ละคนว่าประเทศไทยได้ลงนามกับต่างประเทศ, ความผิดอื่น ๆ ของ

ขนาดเล็กก็อาจจะใช้บังคับกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศที่บางในประเทศไทยขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะ

ต้องตอบสนองความต้องการบางอย่างที่จะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่กับของไทย ความต้องการเหล่านี้รวม

ถึง:การกระทำผิดกฎหมายที่แต่ละคนได้รับการเรียกเก็บไม่ได้ทางการเมืองในธรรมชาติ

 

ลักษณะของการกระทำผิดกฎหมายไม่สามารถจะเกี่ยวข้องเฉพาะทหาร

       ส่งผู้ร้ายข้ามแดนของแต่ละคนหากได้รับการอนุมัติจะไม่ละเมิดกฎหมายไทยคนอื่น ๆ ในสถานที่

ว่ามีไม่ได้อยู่คำพิพากษาถึงที่สุดจากประเทศที่ขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการ

พิจารณาเป็นผู้บริสุทธิ์; ว่าบุคคลที่ยังไม่ได้รับการนิรโทษกรรมจากการฟ้องร้อง; ว่าบุคคลที่ยังไม่ได้ทำหน้าที่

อยู่แล้วการลงโทษสำหรับความผิดนั้น และว่าบุคคลที่ไม่ได้รับในทางใดทางจรรยาบรรณสำหรับการฟ้องร้อง

การกระทำผิดกฎหมาย 

       เมื่อประเทศมีความประสงค์ที่จะส่งคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทยก็ต้องส่งโดยตรงไปยังอัยการ

สูงสุดในประเทศไทย ขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องมีใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับการจับกุมที่ออกโดยประเทศที่ขอ

รายละเอียดทั้งหมดของการกระทำผิดที่บุคคลที่เป็นที่ต้องการ นอกจากนี้ยังควรมีคำสั่งของข้อเท็จจริงงบโทษ

สูงสุดว่าบุคคลที่ต้องรับผิดในประเทศนั้น ๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับตัวตนของแต่ละบุคคลที่จะช่วยให้เจ้า

หน้าที่ยืนยันว่าหมายจับมีความสัมพันธ์กับความเป็นตัวตนของบุคคลที่ถูกขอ และข้อมูลเกี่ยวกับเบาะแสที่เป็น

ไปได้ของบุคคลที่ถูกขอ