Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
CaseTh.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

คดีความ

 คดีเพ่ง

คือ คดีที่ฟ้องเพื่อเรียกเงินระหว่างกัน เช่น คดีกู้ยืม คีดีผิดสัญญา คดีเช่าทรัพย์ คดีจำนอง คดีซ้อขาย คดีมรดก

เป็นต้น

 คดีอาญา

คือ คดีที่ฟ้องร้องกันเนื่องจากมีการกระทำความผิดทางอาญา หรือที่พูดกันง่าย ๆ ว่า ฟ้องร้องเพื่อให้อีกฝ่ายติด

คุก หรือรับโทษอื่น ๆ ทางอาญา เช่น ให้ปรับ ให้ประหารชีวิต เป็นต้น

 คดีครอบครัว

หมายถึง คดีเพ่งที่ฟ้องร้องหรือร้องต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ  ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์ หรือครอบครัวแล้ว

แต่กรณี ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 คดีมรดก

สิทธิรับมรดกก็เหือนสิทธิอื่น ๆ ที่เกิดและมีดับ ตามกฎหมายแล้ว สิทธิรับมรดกจะสิ้นสุดลงในกรณี

1. ถูกจำกัดมิให้รับมรดก ซึ่งเกิดได้สองฐาน คือ ฐานยักย้ายหรือปิดบังมรดกและฐานไม่ควรรับมรดก

2. ถูกตัดมิให้รับมรดก

3. สละมรดก

4. ไม่เอามรดกภายในอายุความ สำหรับกรณีที่สิ้นด้วยอายุความ จึงยกไปกล่าวในเรื่องอายุความ            

 คดีปกครอง

คือ คดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่รัฐกับเอกชน หรือข้อพิพาทระหว่างหน่วย

งานปกครอง หรือเจ้าหน้าที่นัฐด้วยกันเอง

 คดีภาษี

คือ คดีภาษีอาการในส่วนที่เป็นคดีแพ่งจะเป็นคดีที่มลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไป กล่าวคือส่วนใหญ่

จะเป็นคดีพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน อันเนื่องมาจากการประเมินหรือจัดเก็บภาษีอากรของเจ้าพนักงานของรัฐ

 คดีแรงงาน

คือคดีเกี่ยวกับข้อพิพาท หรือโต้แย้ที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างงาน หรือตามกฎหมายแรงงาน

 คดีสอบสวนคดีพิเศษ

คดีอาญาตามกฏหมายกำหนดไวในบัญชีพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547(แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ศ.2551) หรือคดีอาญาที่ได้กำหนดเป็นกฏกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ(กคพ.)

 

คดีอาญา

คดีความผิดต่อชีวิต,คดีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา,คดีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา,คดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่คามตาย,คดีความผิดต่อร่างกาย,คดีฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา,คดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ,คดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส,คดีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ,คดีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัส,คดีความผิดต่อทรัพย์สิน,คดีความผิดฐานลักทรัพย์,คดีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์,คดีความผิดฐานชิงทรัพย์,คดีความผิดฐานปล้นทรัพย์,คดีความผิดฐานกรรโชกทรัพย์,คดีความผิดฐานฉ้อโกง,คดีความผิดฐานยักยอกทรัพย์,คดีความผิดฐานรับของโจร,คดีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

อ่านต่อ

คดีมรดก

ทางสำนักงานเราสามารถจัดหาทนายความคดีประเภทต่าง ๆ ให้แก่ท่านได้แก่ทนายความในคดีที่มีข้อพิพาทตามกฎหมาแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องมรดกในสาขาคดีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้,ทนายความคดีจัดการมรดก,ทนายความคดีจัดทำพินัยกรรม,ทนายความคดีผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วน,ทนายความคดีร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก,ทนายความคดีร้องขอถอดถอนผู้จัดการมรดก

อ่านต่อ

 

Real Estate

การซื้อที่ดินและทรัพย์สินในประเทศไทย
การซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นที่น่าสนใจสำหรับเหตุผลการลงทุนหรือธุรกิจเช่นเดียวกับที่อยู่อาศัยหรือการเกษียณอายุ กรุงเทพฯ บริษัทกฎหมายของเรามีความเชี่ยวชาญในกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ไทยและมีทศวรรษของประสบการณ์การปกป้องสิทธิของลูกค้าในการซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและให้คำปรึกษาชาวต่างชาติเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินไทยชาวต่างชาติจำนวนมากที่ประสงค์จะซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมักจะสับสนโดยข้อมูลที่ขัดแย้งและการเรียกร้องทำให้เข้าใจผิดและไม่รอบคอบบนอิน เทอร์เน็ต มีประเด็นทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงภายใต้กฎหมายของแผ่นดินไทยที่ควบคุมความ สามารถของชาวต่างชาติที่จะซื้อหรือได้รับสิทธิในการอสังหาริมทรัพย์ประเทศ ไทยและทรัพย์สิน นี่เป็นบทสรุปของบางส่วน


More