Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
CaseTh.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

คดีเพ่ง

 

       สำนักงานเราสามารถจัดหาทนายความในคดีประเภทต่าง ๆ ให้แก่ท่านได้แก่ทนายความในคดีที่มีข้อ

พิพาทตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในสาขาคดีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. คดีกู้ยืม, คดีเงินกู้

2. คดีผิดสัญญา

3. คดีซื้อขาย

4. คดีเช่าทรัพย์, คดีเช่าซื้อ

5. คดีค้าประกัน

6. คดีจำนอง, จำนำ

7. คดีประกันภัย

8. คดีเช็ค, คดีตั๋วแลกเงิน, คดีตั๋วสัญญาใช้เงิน

9. คดีทรัพย์สิน

10. คดีบัตรเครดิต

11. คดีที่ดิน กรรมสิทธิ์ที่ดิน ครอบครองปรปักษ์ บุกรุก เรียกที่ดินคืน

12. คดีเพิกถอนการให้ เพิกถอนนิติกรรม