Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
CaseTh.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

คดีผิดสัญญา

 

สาระสำคัญของสัญญา

- หลักสัญญาต้องเป็นสัญญา

- สัญญาคือนิติกรรมตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป

- สัญญาเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเสนอ และอีกฝ่ายหนึ่ง

แสดงเจตนาสนองรับ ซึ่งจะเกิดเป็นสัญญาได้ต้องเป็นกรณีที่การเสนอสนองจะต้องตรงกัน เช่น ทรัพย์สินใน

สัญญาตรงกันแน่นอน ราคาหรือค่าใช้จ่ายแน่นอน สถานที่ในการส่งมอบแน่นอน กำหนดเวลาในการปฏิบัติ

ตามสัญญาแน่นอน เป็นต้น

- สัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้อย่างหนึ่ง แบ่งเป็น สัญญาต่างตอบแทน และสัญญาไม่ต่างตอบแทน , สัญญามีค่า

ตอบแทนและสัญญาไม่มีค่าตอบแทน

- สัญญาต่างตอบแทน หมายถึง สัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายต่างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อกัน เช่น

สัญญาซื้อขาย ผู้ขายมีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกันนั้น ส่วนผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระราคา

ทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นตามสัญญา เป็นต้น

-  สัญญาไม่ต่างตอบแทน หมายถึง สัญญาที่คู่สัญญาแต่ฝ่ายเดียวต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง

ไม่ต้องกระทำการใดๆ เช่น สัญญายืม ผู้ยืมเท่านั้นที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมไปคืนผู้ให้ยืม เป็นต้น

- สัญญามีค่าตอบแทน หมายถึง สัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายต่างต้องให้ประโยชน์เป็นค่าตอบ

แทนซึ่้งกันและกัน โดยค่าตอบแทนนั้นจะเป็นทรัพย์สินหรือแรงงานก็ได้ เช่นสัญญาซื้อขาย ผู้ซื้อต้องชำระ

ราคาค่าทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้น ส่วนผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพยฺ์สินของตนเป็นการตอบแทนราคาที่ผู้ซื้อชำระมา

- สัญญาไม่มีค่าตอบแทน หมายถึง สัญญาที่ทำแล้วคู่สัญญาไม่มีค่าตอบแทนใดๆ กลับมา เช่น สัญญาให้โดย

เสน่หา เป็นต้น 

ผลของการผิดสัญญา

1. ทำให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเตือน หรือฟ้องร้องบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาได้

2. อาจถูกคู่สัญญาอีกฝ่ายริบมัดจำ หรือเรียกร้องให้ชำระเบี้ยปรับ หรือค่าปรับตามข้อตกลงในสัญญาได้

3. เกิดดอกเบี้ยผิดนัด ตั้งแต่เวลาที่คู่สัญญาผิดสัญญา

4. อาจถูกเรียกร้องค่าเสียหายอย่างอื่นที่เกิดขึ้นจริง และสามารถพิสูจน์ได้จากเหตุการผิดสัญญาได้

5. อาจมีผลร้ายแรงถึงขั้นอีกฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายได้

 

หน้าที่ของทนายความคดีผิดสัญญา

1. เตรียมคดี โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งจากฝ่ายลูกความและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. ตรวจสอบเอกสารว่าลูกความว่ามีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เพราะคดีผิดสัญญาบางกรณีเป็นคดีที่ต้องมีเอกสาร

หรือหนังสือสัญญามาแสดงในการสืบพยานในคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 เช่น

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่คู่สัญญามีเจตนาประสงค์จะทำหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างกัน หรือสัญญาเช่าซื้อ

เป็นต้น

3. ตรวจสอบยอดหนี้และดอกเบี้ยของลูกความจำนวนโดยรวมทั้งหมด

4. ตรวจค้นข้อกฎหมาย คำพิพากษศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบอายุความสัญญาในการดำเนินคดีของลูก

ความ

5. ดูแลผลประโยชน์ของลูกความในผลความคืบหน้าของคดีอย่างสม่ำเสมอ

6. ให้คำแนะนำปรึกษาในทางกระบวนพิจารณาของศาลและข้อกฎหมายแก่ลูกความอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจของลูกความ