Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
CaseTh.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

คดีสอบสวนพิเศษ

 

หน้าที่ของทนายความคดีเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

1. เตรียมคดี ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านให้มากที่สุด

2. ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของเอกสาร เพราะคดีเกี่ยวกับการสอบสวนคดีพิเศษอาจจะต้องมีเอกสารทั้ง

ที่เป็นเอกสารสิทธิ หรือเอกสารมหาชน หรือเอกสารราชการที่มาเกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่น เอกสารเกี่ยวกับสูตร

ทางเคมีของยาที่ถูกควบคุม เอกสารเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน เป็นต้น

3. ค้นหาข้อกฎหมาย คำพิพากษาศาลที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นว่าเป็นอำนาจที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ

ไม่ และระเบียบขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวด้วย รวมถึงตรวจสอบอายุความหรือระยะเวลาใน

การดำเนินคดีของลูกความ

4. ติดตามผลคดีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในชั้นชีแจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และชั้นศาลเพื่อรักษาประโยชน์

สูงสุดของลูกความ

5. ให้คำปรึกษาแนะนำอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอเพื่อให้ลูกควานำไปใช้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและไม่

เสียประโยชน์