Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
Service.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ

1.จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข ได้แก่ ชื่อ, ที่อยู่, กรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือ

หุ้น,เพิ่มทุน ลดทุน ควบก็เปลี่ยนห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด

2.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

3.จดทะเบียนเลิกกิจการ เสร็จชำระบัญชี


4.จดทะเบียนการค้าและพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล มูลนิธิ

5.จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

 

 

 

ค่าบริการการจดทะเบียน

 

ลำดับ

รายละเอียดงานบริการ

    ค่าบริการ(บาท)           

R 1

จดทะเบียนบริษัทจำกัด

5,900

R2

จดทะเบียนบริษัทจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 5,900

R3

จดทะเบียนบริษัทจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่สรรพากรพื้นที่

8,900

R4

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

5,000

R5

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 5,900

R6

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่สรรพากรพื้นที่

5,000

R7

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ธุรกิจบริการ + ขอเลขผู้เสียภาษีอากร

5,000

R8

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ธุรกิจบริการ + ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

6,500

R9

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญธุรกิจซื้อมา-ขายไป+ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนพาณิชย์

6,500

R10

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญธุรกิจซื้อมา-ขายไป+ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนพาณิชย์+จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

5,500

R11

จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) +ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

5,000

R12

จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)+ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

 5,900

R13

จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่เดียวกัน (ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร)

4,900

R14

จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานต่างพื้นที่ (ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร)

4,900

R15

จดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา ที่กระทรวงพาณิชย์

5,000

R16

จดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร+ดำเนินการเรื่องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน

5,500

R17

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า- ออก

3,900

R18

จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ

3,900

R19

จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท + เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

4,900

R20

จดทะเบียนลดทุนบริษัท

5,000

R21

จดทะเบียนเพิ่มทุน / ลดทุน ห้างหุ้นส่วน

5,000

R22

จดทะเบียนแก้ไขชื่อนิติบุคคลและตราประทับ

 5,500

R23

จดทะเบียนแก้ไขตราประทับ

5,000

R24

จดทะเบียนแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

4,900

R25

จดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ที่กระทรวงพาณิชย์ + สรรพากร

4,500

R26

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

5,000

R27

ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของชาวต่างชาติ

5,000

R28

จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ

 4,900

R29

จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งตามทะเบียนราษฎร์

4,900

R30

จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

4,900

R31

จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด

12,500

R32

จดทะเบียนเลิกกิจการ / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน พร้อมชำระบัญชี (กรณีไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

8,900

R33

จดทะเบียนเลิกกิจการ / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน พร้อมชำระบัญชี (กรณีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 8,900

R34

ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง

5,000

R35

คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ครั้งละ

1,500

R36

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์

5,000

 

 

 

ค่าบริการการจดทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

 

ลำดับ

                                  รายละเอียดงานบริการ                                      

ค่าบริการ(บาท)

L1

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ

5,500

L2

ตรวจเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ

5,500

L3

จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายละ

5,500

L4

ต่ออายุเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ

5,500

L5

โอนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ

8,500

L6

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

5,500

L7

ขอใบอนุญาตร้านอาหาร

4,900

L8

ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา บุหรี่

4,900

L9

ขอบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า

 4,900