Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
Service.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

ทนายคดีซื้อขาย

 

สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย

 1. เป็นสัญญาประเภทหนึ่ง มีกฎหมายรับรองอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1

 2. เป็นนิติกรรมประเภท สองฝ่ายหรือนิติกรรมหลายฝ่าย

 3. เป็นสัญญาประเภท สัญญาต่างตอบแทน คือ เมื่อเกิดสัญญากันขึ้นแล้วทั้งฝ่ายผู้ซื้อและฝ่ายผู้ขายต่างมีสิทธิ

และหน้าที่ต่อกัน โดยฝ่ายผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าสินค้าที่ซื้อนั้นต่อผู้ขาย ส่วนผู้ขายมีหน้าที่ต้องส่งมอบ

สินค้าที่ขายนั้นให้แก่ผู้ซื้อให้ได้เข้าครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

 4. เป็นสัญญามีค่าตอบแทน

 5. เป็นสัญญาที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน คือ มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือความเป็น

เจ้าของในทรัพย์สินที่ซื้อขายกันนั้นจากผู้ขาย ไปยังผู้ซื้อนั่นเอง

6. ความรับผิดในสัญญาซื้อขาย ได้แก่ ผู้ซื้อผิดนัดชำระราคา , ผู้ขายผิดนัดไม่ส่งมอบทรัพย์สินที่ขายนั้น หริือ

ไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ , ผู้ขายถูกรอนสิทธิ , ทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นมีึความชำรุดบกพร่อง , การส่งมอบ

ทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นขาดตกบกพร่อง ลำจำนวน หรือระคนปนกับทรัพย์สินอย่างอื่น เป็นต้น

 

 หน้าที่ของทนายความคดีซื้อขาย

1. เตรียมคดี โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งจากฝ่ายลูกความและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. ตรวจสอบเอกสารว่าลูกความว่ามีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เพราะคดีซื้อขายบางกรณีเป็นคดีที่ต้องมีเอกสาร

หลักฐานหรือหนังสือสัญญาซื้อขายแสดงในการสืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา

94 เช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน ซื้อขายสััตว์พาหนะ ซื้อขายแพที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซื้อขายเรือระวางตั้งแต่ห้าตัน

ขึ้นไป ซื้อขายสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่ตกลงราคาเป็นเงินตั้งแต่ 20,000 บาทเป็นต้นไป ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 เป็นต้น

3. ตรวจสอบยอดหนี้ ค่าสินค้า ค่าเสียหายและดอกเบี้ยของลูกความจำนวนโดยรวมทั้งหมด

4. ดูแลผลประโยชน์ของลูกความในผลความคืบหน้าของคดีอย่างสม่ำเสมอ

5. ให้คำแนะนำปรึกษาในทางกระบวนพิจารณาของศาลและข้อกฎหมายแก่ลูกความอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกความ

 

ผลของการผิดสัญญา

1. ทำให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเตือน หรือฟ้องร้องบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาได้

2. อาจถูกคู่สัญญาอีกฝ่ายริบมัดจำ หรือเรียกร้องให้ชำระเบี้ยปรับ หรือค่าปรับตามข้อตกลงในสัญญาได้

3. เกิดดอกเบี้ยผิดนัด ตั้งแต่เวลาที่คู่สัญญาผิดสัญญา

4. อาจถูกเรียกร้องค่าเสียหายอย่างอื่นที่เกิดขึ้นจริง และสามารถพิสูจน์ได้จากเหตุการผิดสัญญาได้

5. อาจมีผลร้ายแรงถึงขั้นอีกฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายได้

 

หน้าที่ของทนายความคดีผิดสัญญา

1. เตรียมคดี โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งจากฝ่ายลูกความและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. ตรวจสอบเอกสารว่าลูกความว่ามีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เพราะคดีผิดสัญญาบางกรณีเป็นคดีที่ต้องมีเอกสาร

หรือหนังสือสัญญามาแสดงในการสืบพยานในคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 เช่น

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่คู่สัญญามีเจตนาประสงค์จะทำหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างกัน หรือสัญญาเช่าซื้อ

เป็นต้น

3. ตรวจสอบยอดหนี้และดอกเบี้ยของลูกความจำนวนโดยรวมทั้งหมด

4. ตรวจค้นข้อกฎหมาย คำพิพากษศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบอายุความสัญญาในการดำเนินคดีของลูก

ความ

5. ดูแลผลประโยชน์ของลูกความในผลความคืบหน้าของคดีอย่างสม่ำเสมอ

6. ให้คำแนะนำปรึกษาในทางกระบวนพิจารณาของศาลและข้อกฎหมายแก่ลูกความอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจของลูกความ