Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
Service.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

ทนายคดีจำนอง,ทนายคดีจำนำ

 

สาระสำคัญขอสัญญาจำนอง

1. ส้ัญญาจำนองมีกฎหมายรับรองซึ่งบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 12

2. เป็นนิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย ได้แก่ มีเจ้าหนี้ มีลูกหนี้(กรณีเป็นผู้จำนองทรัพย์สินของตนเอง) และ

อาจมีบุคคลภายนอก(กรณีจำนองเพื่อประกันหนี้ของบุคคลอื่น)

3. เป็นสัญญาีที่ต้องอาศัยมูลหนี้ประธาน เช่น สัญญาจำนองประกันหนี้เงินกู้ , สัญญาจำนองประกันการชำระค่า

สินค้า หรือสัญญาจำนองประกันการโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาจะซื้อจะขาย เป็นต้น

4. เป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทน เพราะเจ้าหนี้ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้หรือกระทำการใดต่อแทนผู้จำนองแต่

อย่างใด

5. สัญญาจำนองมีได้เฉพาะทรัพย์สินบางประเภท คือ อสังหาริมทรัพท์ เช่น บ้าน ที่ดิน อาคารพาณิชย์ต่างๆ

เป็นต้น และสังหาริมทรัพย์บางชนิด เช่น เรือที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป , แพที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย , สัตว์พาหนะ

และสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้จำนองได้ เป็นต้น ตามมาตรา 702

6. สัญญาจำนองต้องมีการทำเป็นหนังสือคือ มีข้อความเป็นข้อตกลงว่ามีการจำนองทรัพย์สินกันและมีลายมือ

ชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย กับทั้งนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 714 

7. สัญญาจำนองเป็นทรัพยสิทธิอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสิทธิที่ติดตัวทรัพย์ไป ดังนั้นไม่ว่าทรัพย์ที่จำนองจะโอน

เปลี่ยนมือไปเป็นของผู้ใดเจ้าหนี้ผู้รับจำนองก็ตามไปบังคับได้อยู่ ตามมาตรา 702 วรรคสอง

8. ความรับผิดในสัญญาจำนองเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่น หนี้ประธานถึงกำหนด , ทรัพย์ที่จำนอง

บุบสลาย หรือสูญหาย เป็นเหตุให้ไม่เพียงพอแก่การประกันหนี้ และผู้จำนองไม่เสนอทรัพย์สินอื่นที่มีราคาเพียง

พอแทนให้แก่ผู้รับจำนอง หรือเสนอซ่อมแซมแก้ไขความบุบสลายนั้นภายในเวลาอันสมควร ตามมาตรา 723

เป็นต้น

9. การจะบังคับจำนองได้ ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอัน

สมควรซึ่งกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้น เมื่อลูกหนี้ละเลยไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนองจะต้องฟ้อง

บังคับคดีต่อศาล เพื่อให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดต่อไปได้ ตามมาตรา 728

10. กรณีผู้จำนองเป็นบุคคลภายนอก ได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ชั้นต้นไป ผู้จำนองย่อมรับช่วงสิทธิจากเจ้าหนี้ ไป

ไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ต่อไปได้

11. สัญญาจำนองย่อมระงับไปด้วยเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 744) 

(1) เมื่อหนี้ที่ประกันหรือหนี้ประธานระงับสิ้นไป

(2) เมื่อผู้รับจำนองปลดจำนองให้แก่ผู้จำนองเด้วยหนังสือเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องมีการไปจดทะเบียนก่อน

(3) เมื่อผู้จำนองหลุดพ้นความรับผิดตามกฎหมาย เช่น ตามมาตรา 727 ประกอบมาตรา 700 และ 701 เป็นต้น

(4) เมื่อมีการไถ่ถอนจำนอง

(5) เมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองตามคำสั่งศาลอันเนื่องมาจากการบังคับจำนองหรือถอนจำนอง

แล้ว

(6) เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองนั้นหลุดเป็นสิทธิของผู้รับจำนองไปเลย

 

สาระสำคัญของสัญญาจำนำ

1. ส้ัญญาจำนองมีกฎหมายรับรองซึ่งบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 13

2. เป็นนิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย ได้แก่ มีเจ้าหนี้ มีลูกหนี้(กรณีเป็นผู้จำนำทรัพย์สินของตนเอง) และอาจ

มีบุคคลภายนอก(กรณีจำนำเพื่อประกันหนี้ของบุคคลอื่น)

3. เป็นสัญญาีที่ต้องอาศัยมูลหนี้ประธาน เช่น สัญญาจำนำประกันหนี้เงินกู้ , สัญญาจำนำประกันการชำระค่า

สินค้า จำนำประกันการชำระค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด หรือสัญญาจำนำประกันการโอนกรรมสิทธิ์ใน

สัญญาจะซื้อจะขาย เป็นต้น

4. ผู้รับจำนำไม่มีสิทธินำทรัพย์ที่จำนำออกใช้สอย มีเพียงสิทธิยึดถือทรัพย์ดังกล่าวไว้เป็นประกันหนี้เท่านั้น เว้น

แต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

5. สัญญาจำนำจะระงับต่อเมื่อ หนี้ประธานระงับ หรือผู้รับจำนำส่งมอบทรัพย์ที่จำนำกลับคืนไปอยู่ในความ

ครอบครองผู้จำนำ

6. การบังคับจำนำ ผู้รับจำนำจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อ ผู้รับจำนำได้บอกกล่าวเป็นหนังสือว่าจะบังคับจำนำไปยังลูก

หนี้หรือผู้จำนำกรณีผู้จำนำเป็นบุคคลภายนอกก่อน ว่าให้ชำระหนี้และอุปกรณ์ภายในเวลาอันควรซึ่งกำหนด

ให้ในคำบอกกล่าวนั้น เมื่อลูกหนี้ละเลยไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนำสามารถบังคับจำนำโดยนำ

ทรัพย์สินที่จำนำนั้นออกขายทอดตลาดได้เลย ไม่ต้องฟ้องศาลก่อน ตามมาตรา 764

7. กรณีผู้จำนำเป็นบุคคลภายนอก ได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ชั้นต้นไป ผู้จำนำย่อมรับช่วงสิทธิจากเจ้าหนี้ ไปไล่

เบี้ยเอาจากลูกหนี้ต่อไปได้

 

หน้าที่ของทนายความคดีสัญญาจำนองและจำนำ

1. เตรียมคดี โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งจากฝ่ายลูกความและบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2. ตรวจสอบเอกสารว่าลูกความว่ามีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เพราะคดีสัญญาจำนองเป็นคดีที่ต้องมีเอกสารหรือ

หนังสือสัญญามาแสดงในการสืบพยานในชั้นศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94

ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 714  ส่วนสัญญาจำนำบางกรณีมูลหนี้ประธานอาจต้องมี

เอกสารมาแสดงในการสืบพยานด้วย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ เมื่อจำนำเป็นหนี้อุปกรณ์ที่ต้องอาศัย

มูลหนี้ประธาน คำฟ้องนั้นมูลหนี้ประธานจะต้องบังคับได้ด้วย เมื่อมูลหนี้ประธานไม่อาจบังคับได้ สัญญาจำนำก็

ไม่อาจบังคับได้ เช่น สัญญากู้ยืมเงินโดยลูกหนี้นำทรัพย์สินมาจำนำ แต่เมื่อเจ้าหนี้ไม่มีเอกสารหลักฐานสัญญา

กู้มาแสดงก็ไม่อาจฟ้องหรือต่อสู้คดีสัญญาจำนำได้ เป็นต้น

3. ตรวจสอบยอดหนี้ ค่าเสียหาย หรือเบี้ยปรับและดอกเบี้ยของลูกความ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น

ผู้จำนองหรือผู้จำนำในจำนวนโดยรวมทั้งหมด ประกอบกับตรวจสอบยอดหนี้ของลูกหนี้ชั้นต้นโดยรวมทั้งหมด

ด้วย

4. ค้นหาข้อกฎหมาย คำพิพากษาของศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจสอบอายุความในการดำเนินดคีของ

ลูกความ

5. ดูแลผลประโยชน์ของลูกความในผลความคืบหน้าของคดีอย่างสม่ำเสมอ

6. ให้คำแนะนำปรึกษาในทางกระบวนพิจารณาของศาลและข้อกฎหมายแก่ลูกความอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจของลูกความ