Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
Service.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

งานติดตามทวงหนี้ บังคับคดี

 

หลักเกณฑ์ในการทำงาน

1.ยึดหลักบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการ ต่อเมื่อลูกหนี้ได้จ่ายชำระหนี้กับท่านแล้ว

2.ยึดหลัก การประนีประนอม เพื่อรักษาสัมพันธ์ภาพระหว่างท่านกับลูกหนี้ (เว้นแต่ได้รับแจ้งจากทางบริษัทเป็น

หนังสือให้ดำเนินการด้วยวิธีกดดันมากกว่าปกติ)

 

ขั้นตอนการทำงาน

1.ทีมงานของเราจะตรวจสอบเอกสารของลูกหนี้จากท่านและหาข้อมูลของลูกหนี้เพิ่มเติม

2.ทีมทนายจะส่งจดหมายแจ้งการชำระหนี้ไปที่ลูกหนี้ 3 ฉบับ ระดับเนื้อหาแตกต่างตามวาระที่จัดส่ง

3.ทีมทนายจะติดต่อลูกหนี้ เพื่อเจรจาการชำระหนี้โดยทางจดหมายและทางโทรศัพท์

4.ทีมทนายจะไปพบที่สถานที่ประกอบการของลูกหนี้เพื่อดูสภาพกิจการลูกหนี้ (ต่อเมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือ

จากท่านซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามระยะทาง)

5.ดำเนินคดีฟ้องร้องตามกฎหมายขึ้นอยู่กับแล้วแต่กรณีซึ่งจะมีการวิเคราะห์จากทีมทนายถึงความคุ้มค่าและได้

รับแจ้งเป็นหนังสือจากท่านให้ฟ้องร้องดำเนินคดี ส่วนค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล ทางทีมงานจะ

ดำเนินการเบิกเพิ่มเติม

 

งานฟ้องคดี

ดำเนินการฟ้องและดำเนินคดีกับลูกหนี้ในศาลชั้นต้น จนถึงการส่งคำบังคับ (จะดำเนินการฟ้องต่อเมื่อได้รับ

หนังสืออนุมัติฟ้องจากท่าน)

 

งานสืบทรัพย์

การดำเนินการ

1.คัดทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองบริษัทตามภูมิลำเนาของลูกหนี้

2.จัดทำแผนที่การเดินทางไปบ้านลูกหนี้ และถ่ายรูปประกอบ (กรณีมีหนังสือแจ้งจากท่านให้ไปเจรจายังที่อยู่

ลูกหนี้

3.สืบหาสถานที่ทำงานหรือสถานที่ประกอบกิจการของลูกหนี้

4.สืบหาการครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้

 

งานบังคับคดี

การดำเนินการ

ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ของจำเลยเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา

 

งานติดตามทวงถามและรายงานเพื่อการตัดหนี้สูญ

การดำเนินการ 

1.ตรวจสอบสืบหาภูมิลำเนาของลูกหนี้

2.ติดต่อกับลูกหนี้ทางโทรศัพท์

3.ออกหนังสือบอกกล่าวให้ลูกหนี้ชำระหนี้

4.จัดทำรายงานเพื่อการตัดหนี้สูญ

 

งานแจ้งความร้องทุกข์ ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. เช็คและคดีอาญา

การดำเนินการ

รับมอบอำนาจ เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน