Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
Service.jpg

Call us Today

 • ปรึกษาปัญหาฟรี
 • ค่าจ้างเป็นธรรม
 • โทรหาเราวันนี้
 • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
 • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

บริการทางด้านบัญชีเพื่อการบริหาร(Accounting Management Service)

 

 

ประโยชน์จากการใช้บริการ

 1. เพื่อนำข้อมูลจากงบการเงินใช้เป็นสถิติอ้างอิง และเปรียบเทียบเพื่อควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 2. เพื่อป้องกันการทุจริตและการรั่วไหลในการบริหารจัดการ้
 3. เพื่อใช้เป็นเข็มทิศนำทางและตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจให้ปราศจากความเสี่ยง
 4. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบริหารจัดการที่อาจเกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลทางบัญชีที่ไม่ชัดเจน

รายละเอียดการให้บริการ

 1. ให้คำปรึกษาการจัดทำและนำส่งภาษีให้ถูกต้องและประหยัด, บันทึกบัญชีให้ได้มาตรฐาน
 2. ทำการตรวจสอบความถูกต้องของการรับจ่ายเงินสดในมือและในธนาคาร รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริต
 3. ปรับปรุงรายการจากการบันทึกบัญชีรับ – จ่าย, ลูกหนี้ – เจ้าหนี้, รายวันทั่วไป- แยกประเภท
 4. คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินต่าง ๆ ทุกสิ้นงวดบัญชี
 5. ประมวลจัดทำรายงานงบดุล, งบกำไรขาดทุน ทุกสิ้นงวดบัญชี (เดือน,ไตรมาส,ปี)
 6. จัดทำงบกระแสเงินสด เพื่อจัดสรรเงินสดให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 7. จัดทำอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้เปรียบเทียบระหว่างงวดบัญชี