Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
BusinessTH.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

วีซ่า 

การยื่นขอวีซ่า 1 ปี (Non-B) หลังจากได้ work permit แล้ว หมาย ถึง เมื่อชาวต่างด้าวได้รับใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) เรียบร้อยแล้ว ชาวต่างด้าวต้องยื่นเอกสารเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือเรียกว่า Visa 1 Year ท่านสามารถยื่นขอได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตการทำงานการ ยื่นขอที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตการทำงาน (One Stop Service) ซึ่งจะสะดวกรวดเร็วมาก แต่ทั้งนี้บุคคลที่จะยื่นเอกสารที่ One Stop Service ได้นั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของ One Stop Service และในขณะนี้ได้มีการอำนวยความสะดวกในการขอต่อวีซ่าของคนต่างด้าวในที่ กระทรวงแรงงานฯ ด้วย

          ใน การขอต่ออายุวีซ่า ครั้งแรกเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ 30 วัน เพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่ เมื่อใกล้ครบกำหนดการอนุญาต 30 วันให้นำหนังสือเดินทางไปฟังผลการพิจารณาอีกครั้ง ถ้าผลการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จะอนุญาตให้ 1 ปี แต่ถ้าผลการพิจารณายังไม่เสร็จก็จะอนุญาตต่อให้อีก 30 วันจนกว่าผลการพิจารณาจะอนุมัติหรือไม่  สำหรับท่านที่ได้รับการอนุญาตวีซ่าแบบ 1 ปี และท่านได้อยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเกิน 90 วัน ท่านต้องยื่น แบบรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในกรณีที่ท่านต้องการเดินทางออกนอกประเทศท่านต้องทำ Re-Entry ด้วย มิฉะนั้นแล้ว Non-Immigrant Visa “B” ที่ท่านมีจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป วีซ่าของท่านจะกลับ ไปเป็น Tourist Visa หรือ Transit Visa เหมือนเดิม

 

เอกสารสำหรับการยื่นขออยู่ในราชอาณาจักร 1 ปี หลังจากได้รับ work permit (NON-B )

1.แบบคำขอ (ตม.7)

2.สำเนาหนังสือเดินทาง

3.หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.1)

4.สำเนาใบอนุญาตทำงาน

5.สำเนา หลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือการจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6เดือน

6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน

7. สำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุน ปีล่าสุด พร้อมแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และใบเสร็จรับ

เงิน และสำเนา สบช.3 (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้อง จากสรรพากร หรือกระทรวงพาณิชย์ หรือจากผู้ตรวจ

สอบบัญชี หรือใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น)

8. สำเนาแบบยื่นรายการแสดงรายการทางภาษาเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีพนักงานคนไทย และชื่อคนต่างด้าวผู้

ยื่นคำขอ 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน

9. สำเนาแบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอปีล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน

10.สำเนาแบบรายการส่งเงิน สมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม (สปส 1-10) เดือนล่าสุดพร้อมใบ

เสร็จรับเงิน

11.สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30หรือ ภพ.36 ) ของปีงบการเงินล่าสุด 3เดือน พร้อมใบเสร็จ

รับเงิน

12. เอกสารหรือหลักฐานแสดงว่าธุรกิจมีความจำเป็น จะต้องว่าจ้างคนต่างด้าว ทำงาน เช่น ประกาศรับสมัคร

คนไทยเข้าทำงานแล้วไม่มีผู้มาสมัครเป็นต้น

13.แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ

14.เอกสารหรือหลักฐาน อื่นตามคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองของ สตม. กำหนด (แบบ สตม.2)

15.รูปถ่ายสถานประกอบการ

- ภายนอก ให้ปรากฏเลขที่ตั้ง และป้ายชื่อสถานประกอบการ

- ภายใน ให้ปรากฏภาพพนักงานขณะปฏิบัติงานอยู่

16. ให้นำหลักฐานเอกสารตัวจริงตามข้อ 5,6,7,8,9 และ10 มาแสดงด้วย

17.กรณี มีครอบครัวติดตามมาอยู่ด้วยให้แสดงหลักฐานครอบครัว ได้แก่ ทะเบียนสมรส ใบเกิดบุตร หากออก

โดยรัฐบาลในต่างประเทศ ให้ผ่านการรับรองของประเทศนั้นๆ

บริการรับทำวีซ่า

บริการขอวีซ่าและเวิร์คเพอร์มิท (Visa and Work Permit) โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยทีมงานมืออาชีพ บริการขอวีซ่า(Thailand Visa )ประเทศไทย และบริการของเวิร์คเพอร์มิท(Thailand Work Permit)ของประเทศไทยวีซ่ามีทั้งหมด 6 ประเภท,ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร(Transit Visa),ประเภทนักท่องเที่ยว(Tourist Visa),ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa),ประเภทฑูต (Diplomatic Visa),ประเภทราชการ (Offical Visa),ประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)....

 

More

ใบอนุญาตทำงาน หรือ Work permit

ชาวต่างชาติที่ต้อง เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ว่าด้วย ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลง ประเภทการลงตราเป็น Non-Immigrant Visa ''B'' หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ และเมื่อทำการเปลี่ยน ลงตราเรียบร้อยแล้วนั้น จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้เมื่อ ชาวต่างชาติที่ดำเนินการขอวีซ่าNon-Immigrant Visa ''B'' มาแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit ท่านสามารถยื่นขอเองได้ทีกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานภายในระยะเวลา 90 วันหลังจากที่ท่านได้เดินถึงประเทศไทยแล้ว ตามกฎหมาย....

More

แปลเอกสาร รับรองเอกสาร และล่าม

รับแปลเอกสารที่แตกต่างกันหลายประเภท ทั้งเอกสารเฉพาะ และเอกสารทางราชการ ตามแต่ที่คุณต้องการให้เราบริการ เช่น เอกสารทางราชการ,หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,บัตรประจำตัวประชาชน,หนังสือเดินทาง,ทะเบียนบ้าน,ใบเกิดใบเปลี่ยนชื่อ,ทะเบียนสมรสและบันทึกสมรส,ทะเบียนหย่าและบันทึกหย่า,ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว,หนังสือรับรองอื่นๆที่ออกโดยรัฐ,รับแปลภาษาในชั้นศาล เยี่ยมผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสืบสวน ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,ภาษาอิหร่าน เปอร์เชีย,ภาษาสวีดิช สวีเดน,ภาษาสเปน....

 

 

More

 

วีซ่าแต่งงาน

VISA เข้าประเทศไทย กรณีของ สามี ที่แต่งงานกับหญิงไทย VISA เข้าประเทศไทย กรณีของ สามี ที่แต่งงานกับหญิงไทย สามารถขอ Visa ติดตามภรรยาได้นานที่สุด เป็น วีซ่าประเภท Non - Immigrant Visa category "O" (มาอยู่กับภรรยาคนไทย) โดยแนบสำเนาทะเบียนสมรส และจดหมายรับรองของภรรยา และหลักฐานสถานะของภรรยาด้วยก็จะไม่มีปัญหา วีซ่าชนิดนี้เมื่อเข้าไทยจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในขั้นต้น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นเวลา 90 วัน ก่อนครบกำหนดอนุญาตสามารถไปยื่นคำขออยู่ต่อไปอีก 1 ปีได้ โดยทางการ ตม. มีหลักเกณฑ์ว่าสามีต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่าเดือนละ 4 หมื่นบาท แต่ว่าถ้ายังไม่ได้ทำงาน ถ้ามีเงินฝากธนาคารในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 4 แสนบาทไว้ก่อนหน้าวันยื่นคำขออยู่ต่อไม่น้อยกว่า 2 เดือน ก็จะได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อได้ 1 ปี ในปีแรกยังไม่ได้ทำงาน เมื่อเข้าแล้วก็รีบฝากเงิน 4 แสนบาทไว้ เพื่อให้มีระยะเวลานานไม่น้อยกว่า 2 เดือน สำหรับเป็นหลักฐานไปขออยู่ต่อ ถ้าต่อไปทำงานแล้วก็อยู่ต่อสามารถแสดงหลักฐานการมีเงินได้จากการทำงานได้ โดยจำเป็นต้องแสดงเงินฝาก วีซ่าประเภท non-immigrant visa รหัส O-A (long stay) โดยผู้ร้องจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ -มีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป....

 

More