Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
BusinessTH.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

บริการรับรองเอกสาร กรมการกงสุล  Authentication / Notary Service

 

       ทางเราให้บริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เอกสารใดๆที่ออกใน

ประเทศไทยและจะนำไปใช้ที่ต่างประเทศ จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลทุกฉบับ และให้บริการ

รับรองเอกสารที่สถานทูตต่างๆ เอกสารที่ออกที่ต่างประเทศและจะนำมาใช้ในประเทศไทย จะต้องผ่านการ

รับรองจากสถานทูตนั้นๆเสียก่อน รวมถึงการรับรองฉบับแปลภาษาอื่นใดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เอกสารดังกล่าว

จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนการรับรองเอกสาร อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ขึ้นกับ

สถานทูต นอกจากนี้เรายังให้บริการรับรองลายมือชื่อ รับรองเนื้อหา และรับรองคำแปล โดยทนายความที่มี

อำนาจกระทำการดังกล่าว หรือโนตารี่ พับบลิค

                                                  

บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต

เอกสาร ที่ออกที่ต่างประเทศและจะนำมาใช้ในประเทศไทย จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเสียก่อน รวมถึงการรับรองฉบับแปลภาษาอื่นใดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเท่านั้น

อังกฤษ                                                                                  ฝรั่งเศส

ออสเตรเลีย                                                                            อิตาลี

เยอรมนี                                                                                  จีน

ไต้หวัน (สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย)                         เวียดนาม

มาเลเซีย                                                                                ฟิลิปปินส์

เกาหลี                                                                                   และอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ

 

*ขั้นตอนการรับรองเอกสารและค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่ละที่