Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
BusinessTH.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

วีซ่าแต่งงาน

 

       VISA เข้าประเทศไทย กรณีของ สามี ที่แต่งงานกับหญิงไทย VISA เข้าประเทศไทย กรณีของ สามี ที่

แต่งงานกับหญิงไทย สามารถขอ Visa ติดตามภรรยาได้นานที่สุด เป็น วีซ่าประเภท Non - Immigrant Visa

category "O" (มาอยู่กับภรรยาคนไทย) โดยแนบสำเนาทะเบียนสมรส และจดหมายรับรองของภรรยา และ

หลักฐานสถานะของภรรยาด้วยก็จะไม่มีปัญหา วีซ่าชนิดนี้เมื่อเข้าไทยจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในขั้นต้น ณ ด่าน

ตรวจคนเข้าเมืองเป็นเวลา 90 วัน ก่อนครบกำหนดอนุญาตสามารถไปยื่นคำขออยู่ต่อไปอีก 1 ปีได้ โดย

ทางการ ตม. มีหลักเกณฑ์ว่าสามีต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่าเดือนละ 4 หมื่นบาท แต่ว่าถ้ายังไม่ได้

ทำงาน ถ้ามีเงินฝากธนาคารในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 4 แสนบาทไว้ก่อนหน้าวันยื่นคำขออยู่ต่อไม่

น้อยกว่า 2 เดือน ก็จะได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อได้ 1 ปี ในปีแรกยังไม่ได้ทำงาน เมื่อเข้าแล้วก็รีบฝากเงิน 4 แสน

บาทไว้ เพื่อให้มีระยะเวลานานไม่น้อยกว่า 2 เดือน สำหรับเป็นหลักฐานไปขออยู่ต่อ ถ้าต่อไปทำงานแล้วก็

สามารถแสดงหลักฐานการมีเงินได้จากการทำงานได้ โดยจำเป็นต้องแสดงเงินฝาก วีซ่าประเภท non-

immigrant visa รหัส O-A (long stay) โดยผู้ร้องจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ -มีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

(นับถึงวันยื่นคำร้อง) -ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร - ไม่มีประวัติเป็นภัยต่อความมั่นคง

ทั้งต่อประเทศไทยและประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือมีถ่นพำนักอยู่ - มีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศที่

ตนยื่นคำร้อง -ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2535) -ไม่อนุญาตให้ทำงานใน

ประเทศไทย เอกสารที่จะต้องยื่นคำร้อง -หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 เดือน -แบบฟอร์มการขอรับการ

ตรวจลงตรา (พร้อมรูปถ่าย 4X6 ซ,ม หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ชุด

- สำเนาบัญชีเงินฝาก จำนวนเทียบเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หรือหนังสือรับรองรายได้ ฉบับจริง

เดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท -ใบรับรองประวัติอาชญากรรม จากประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนัก

อายุไม่เกิน 3 เดือน -ใบรับรองแพทย์ไม่เป็นโรคต้องห้าม อายุไม่เกิน 3 เดือน เมื่อเจ้าหน้าที่สถาน

เอกอัครราชทูต ฯ พิจารณาเอกสารและเห็นว่าเอกสารสมบูรณ์ถูกต้องจะออกวีซ่าประเภทนี้ให้แก่ผู้ร้องโดย

มีอายุวีซ่า 3 เดือน และเมื่อผู้ร้องเดินทางเข้าประเทศไทย ด่านตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราอนุญาตให้อยู่

ระยะยาวไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศไทย หมายเหตุ การอนุญาตให้อยู่ด้วยวีซ่าประเภทนี้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถที่จะเพิกถอนการอนุญาตได้และแจ้งคำสั่งให้เดินทางออกนอกราช

อาณาจักรในทันที หากตรวจพบว่า คนต่างด้าวไม่ได้นำเงินมาใช้ตลอดระยะเวลาที่พำนัก หรือมีการลักลอบ

ทำงาน หรือมีพฤติกรรมที่สมควรเพิกถอนการอนุญาต หรือสามารถขอเป็นวีซ่าท่องเที่ยว เป็น Multiple ได้ จะ

ได้เป็นระยะเวลา 1 ปี ค่าธรรมเนียมประมาณ 130 ยูโร แต่มีข้อแม้ว่า ต้องออกจากประเทศไทยเมื่ออยู่ครบเป็น

เวลา 3 เดือนและกลับเข้ามาใหม่ ข้อควรระวัง ต้องเช็คในการเข้าออกให้แน่ใจ สำหรับการเข้าออกทางเท้า คือ

จะหมายถึงไม่ใช่ทางอากาศ กลับเข้ามาจะเหลือเวลาเพียง 15 วัน ต้องทำเรื่องก่อนออกจากด่านให้ทางเจ้า

หน้าที่ไม่แสตมป์ออกว่าหมดอายุวีซ่า ถ้าเป็นทางอากาศ 30 วัน ดังนั้นการแสตมป์จะเป็นการแสตมป์ที่สามารถ

ใช้วีซ่าเดิมที่มี ไม่ใช่เป็นการยกเลิกวีซ่าเดิม