Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
BusinessTH.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

บริการรายงานตัวแทนทุก 90 วัน / 90 Day Report to Immigration

 

      ชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากท่านไม่เดินทางออกนอกประเทศใน

ทุกๆ 90 วันท่านจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่านสามารถไปรายงาน ที่ไหนก็ได้

ตามแต่สะดวก และใกล้เคียงกับที่พำนักของท่านหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปรายงานตัวแทนได้หาก ท่านไม่

สะดวกในการเดินทางไปรายงานตัวในวันดังกล่าวท่านสามารถรายงานตัวล่วง หน้าได้1สัปดาห์ก่อนถึงวัน

ที่ทางสำนักงานตรวจตนเข้าเมืองกำหนดให้รายงานตัว 

       กรณี หากท่านต้องเดินทางออกนอกประเทศในช่วงเวลาที่ตรงกับวันรายงานตัวของท่าน ท่านไม่จำเป็น

ต้องไปรายงานตัว แต่เมื่อท่านเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง ให้ท่านนับไปอีก 90 วัน แล้วท่าน

ค่อยไปรายงานตัวในครั้งต่อไป หากท่านไม่ได้ไปรายงานตัวในวันที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด ท่าน

ต้องเสียค่าปรับตามอัตราวันเวลาท่านเลยกำหนด

 

เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

1. พาสปอตร์ตัวจริง พร้อม สำเนาหน้าแรก

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ

3. แบบฟอมร์ ต.ม 47

ค่าบริการรายงานตัวแทน  1,000  บาท / ต่อครั้ง