Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
BusinessTH.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

ประเภทฑูต (Diplomatic Visa)

 

วีซ่าชั่วคราว

ผู้เดินทางซึ่งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ:  รัฐบาลไทย

       องค์การระหว่างประเทศที่เป็นที่รู้จัก (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก องค์การอนามัยโลก

เป็นต้น) หรือสถานทูตฯ หรือสถานกงสุล ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและผู้ที่จะเดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อปฏิบัติ

ราชการ หรือภารกิจขององค์การระหว่างประเทศ จะต้องมี “หนังสือกลาง (Note Verbale)” จากองค์กรที่เป็นผู้

ส่งตัวไป หรือในกรณีของเจ้าหน้าที่ราชการไทย ต้องมีหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศไทยผู้สมัครวีซ่า

เหล่านี้ควรติดต่อกับแผนกธุรการของพวกตนซึ่งมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับวีซ่าอยู่แล้ว

       กระบวนการสำหรับกรุงเทพฯ:สถานทูตฯ ให้บริการวีซ่าสำหรับเจ้าหน้าที่ทูต และวีซ่าสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่

ทางราชการที่หน้าต่างรับเรื่องสำหรับเจ้าหน้าที่ทูต เจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับประเทศ ลูกจ้างขององค์การระหว่าง

ประเทศ ที่จะเดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อปฏิบัติราชการ ซึ่งมีคุณสมบัติได้รับวีซ่าประเภทA, G หรือ C (ทางการทูต)

หน้าต่างรับเรื่องนี้จะเปิดให้บริการในวันจันทร์ และพุธ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 15.00 น. ผู้สมัครวีซ่าควร

ติดต่อโดยตรงกับแผนกธุรการของตน ซึ่งมีหน้าที่จัดการเรื่องวีซ่า ผู้สมัครวีซ่าที่ไม่แน่ใจว่าตนมีคุณสมบัติได้รับ

วีซ่าสำหรับเจ้าหน้าที่ทูตหรือวีซ่าราชการหรือไม่นั้น ควรติดต่อกับหน่วยงานของตนที่ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับ

วีซ่าอยู่แล้ว และจากนั้นต้องกรอกแบบฟอร์มDS-160 แบบฟอร์มการสมัครวีซ่าชั่วคราว โดยเลือกชนิดของวีซ่า

สำหรับเจ้าหน้าที่ทูตหรือวีซ่าราชการที่สอดคล้องกับกรณีของตน และพิมพ์หน้ายืนยันของแบบฟอร์ม DS-160

ออกมา และต้องมีหนังสือนำทางการทูต ( Diplomatic Note) หรือหนังสือกลาง (Note Verbale) ที่ออกให้จาก

กระทรวงต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ โดยนำเอกสารดังกล่าวมายื่นที่ช่องรับเรื่องทางการทูตตาม

วันเวลาที่กำหนด ผู้สมัครไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าเว้นแต่ว่าจะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กงสุลว่า

ต้องชำระค่าธรรมเนียม และโปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่ายที่หน้าแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าและข้อ

กำหนดเกี่ยวกับรูปถ่าย เอกสารการสมัครวีซ่าต้องนำมายื่นที่หน้าต่างรับเรื่องทางการทูตนี้อย่างน้อยสี่วันทำการ

ก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่กงสุลจะตรวจสอบเอกสารการสมัคร และพิจารณาว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติได้วีซ่า

สำหรับเจ้าหน้าที่ทูตหรือไม่ ผู้สมัครวีซ่าชนิด  A, G, C2 และ C3 และผู้ถือหนังสือเดินทางทูตที่ต้องการสมัคร

วีซ่าทุกชนิดจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า โดยค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าดังกล่าวไม่

สามารถคืนเงินได้ แม้จะเป็นการชำระที่ผิดพลาดก็ตามหากผู้สมัครมีคุณสมบัติได้วีซ่าสำหรับเจ้าหน้าที่ทูต หรือ

วีซ่าสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ ทางสถานทูตฯ จะยกเว้นการพิมพ์ลายนิ้วมือ รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียม

การสมัครวีซ่า สถานทูตฯ จะดำเนินการออกวีซ่า ซึ่งสามารถมารับวีซ่าได้ที่หน้าต่างรับเรื่องทางการทูต ในวัน

จันทร์หรือพุธถัดไป ระหว่างเวลาเปิดทำการของหน้าต่างรับเรื่องทางการทูตหากผู้สมัครวีซ่าไม่มีคุณสมบัติได้

รับวีซ่าสำหรับเจ้าหน้าที่ทูตหรือ   วีซ่าสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ สถานทูตฯ จะส่งเอกสารการสมัคร

คืนให้ผู้สมัคร โดยผู้สมัครวีซ่าจะได้รับคำแนะนำให้กรอกแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าDS-160 โดยเลือกชนิดของ

วีซ่าที่ถูกต้อง และจองนัดสัมภาษณ์ผ่านระบบการจองวันสัมภาษณ์ออนไลน์ หรือทางศูนย์บริการทางโทรศัพท์

ผู้สมัครดังกล่าวจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า (เว้นแต่จะถือหนังสือเดินทางทูต) และจะต้องนำใบ

เสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าฉบับจริงมาที่สถานทูตฯ ในวันสัมภาษณ์ และในระหว่างการ

สัมภาษณ์ ผู้สมัครวีซ่าจะต้องแสดงหนังสือนำทางการทูตที่แจ้งจุดประสงค์ของการเดินทางของตนด้วยโปรด

ทราบว่า เจ้าหน้าที่ทูตซึ่งประสงค์ให้สถานกงสุลจังหวัดเชียงใหม่ออกวีซ่าให้ ควรติดต่อกับสถานกงสุล

เชียงใหม่โดยตรงผ่านผู้ถือสารทางทูต