Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
BusinessTH.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)

 

       ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย แต่ต้องการยืดเวลาที่จะอยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อการทำงานหรือทำธุรกิจต้องยื่นขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว

       วีซ่านักท่องเที่ยวหรือวีซ่าคนอยู่ชั่วคราวนั้นเป็นวีซ่าที่นิยมขอ การจะขอวีซ่าประเภทไหนนั้นต้องพิจารณา

จากหลายๆปัจจัยเพื่อจะได้ขอได้อย่างถูกประเภทและต้องตามความประสงค์ของผู้ยื่นขอ

       B วีซ่าธุรกิจ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยและต้องการจะทำธุรกิจหรือจะเข้ามาเป็นลูกจ้างในราช

อาณาจักรไทย

       B-A วีซ่าธุรกิจที่ได้รับการยืนยัน: สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติและต้องการลงทุนหรือทำธุรกิจกับบริษัทใน

ราชอาณาจักรไทย

       D วีซ่านักการทูต : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยและเป็นลูกจ้างของสถานทูตในราชอาณาจักรอื่น

       ED วีซ่าการศึกษา : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยและต้องการจะเรียนหรือสอนในราชอาณาจักรไทย

       EX วีซ่าผู้เชี่ยวชาญ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่ต้องการจะใช้ทักษะในการประกอบการหรือเป็นผู้

เชี่ยวชาญในระยะสั้น

       F วีซ่าประเภทราชการ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับราชการไทย

       IB วีซ่านักลงทุน : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการ

ลงทุน

       IM วีซ่านักลงทุน : สำหรับคนไทยที่ต้องการจะจัดตั้งบริษัทภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการลงทุน

       M วีซ่าสื่อมวลชน : สำหรับคนไทยที่เป็นตัวแทนของสื่อต่างๆ

       O วีซ่าติดตาม : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่ต้องการเดินทางเข้าราชอาณาจักรในฐานะผู้ติดตามของ

สามีหรือภรรยา

       O-A วีซ่าผู้สูงอายุและเกษียณ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยจะปลดเกษียณในไทย

       R วีซ่าสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านศาสนา : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานด้านศาสนา

       RS วีซ่าวิทยาศาสตร์ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อค้นคว้าทาง

วิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า

       S วีซ่ากีฬา : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา

       เนื่องจากชาวต่างชาติจะยื่นขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว ประเภท B หรือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวประเภท O-A วีซ่าเกษียณ ซึ่งเราจะกล่าวคร่าวๆเกี่ยวกับเอกสารต่างๆสำหรับวีซ่าประเภทดังกล่าว 

การได้มาซึ่งวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว ประเภทB วีซ่าธุรกิจ

คุณสมบัติ

       ผู้ยื่นขอต้องการที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินธุรกิจหรือหางาน

เอกสารที่จำเป็น

       -หนังสือเดินทาง มีอายุการใข้งานมากกว่า 6 เดือน

       -แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.87)

       -รูปถ่ายขนาด 4×6 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

       -การทำงาน

       หนังสือกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานใน

บริษัทฯ ที่ขอได้  (ในการขอรับหนังสือกรมการจัดหางานดังกล่าว นายจ้างที่จะจ้างคนต่างด้าวต้องไปยื่นคำร้อง

ขอรับใบอนุญาตทำงานหรือ แบบ ตท.3  ณ กองงานคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนน

มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 หรือที่สำนักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งหากอนุญาตให้คน

ต่างด้าวดังกล่าวมาทำงานได้ตามที่ขอ กระทรวงแรงงานจะมีหนังสือแจ้งผลการอนุญาต  ให้นายจ้างส่งหนังสือ

กรมการจัดหางานดังกล่าวให้คนต่างด้าวใช้เป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่า)

       หนังสือจากบริษัทในประเทศไทยที่จะจ้างงานบุคคลต่างด้าวดังกล่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน

พร้อมทั้งแนบเอกสารของบริษัท เช่น ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หนังสือรับรอง

การจดทะเบียนบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์ / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น / ใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี) / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / งบการเงินปีล่าสุด ฯลฯ

หมายเหตุ

       เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa “B”) จากสถาน

เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่แล้ว เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ให้ไปติดต่อกองงานคนต่างด้าว  เพื่อ

ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว จึงจะสามารถทำงานได้

       ในกรณีของคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี นายจ้างจะ

ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งให้

สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทราบโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้ตรวจลงตรา Non-

Immigrant Visa รหัส  B-A  ซึ่งพำนักได้ 1 ปี ให้แก่คนต่างด้าวนั้นต่อไป)

การติดต่อธุรกิจ

       หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ผู้ร้องทำงานอยู่ รวมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทางไป

ประเทศไทย ชื่อบริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานที่จะไปติดต่อ -  หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือการทำ

ธุรกิจของผู้ร้อง (กรณีไม่ได้ทำงานกับริษัทหรือหน่วยงานใดๆ)

       หลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน/โครงการที่จะเข้ามาประกอบในประเทศไทย (กรณีประสงค์จะเข้ามาเป็น

ผู้ประกอบกิจการในประเทศไทย)

       หนังสือเชิญของบริษัทในประเทศไทยให้ผู้ร้องเดินทางไปประเทศไทยเพื่อติดต่อธุรกิจ  (โดยต้องแนบ

เอกสารของบริษัท เช่น ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หนังสือรับรองการจดทะ

เบียนบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์ / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น / ใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน (ถ้ามี) / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / งบการเงินปีล่าสุด ฯลฯ)

       กรณีผู้ร้องอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ต้องมีสำเนาหนังสือแต่งตั้งบุคคลของบริษัทยื่นประกอบด้วย

หมายเหตุ

       สำเนาเอกสารของบริษัทฯ จะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือหุ้นส่วนผู้จัดการลงนาม

และประทับตรารับรอง โดยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงนามด้วย

       กรณีหนังสือของบริษัท ควรได้รับการรับรองจากสำนักงานทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6

เดือน – 1 ปี เนื่องจากบริษัทหลายแห่งมิได้ดำเนินธุรกรรมใดๆ ในปัจจุบัน แต่นำเอกสารบริษัทเดิมไปใช้ในการ

รับรอง

ค่าธรรมเนียม

       ค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราว ประเภท B  วีซ่าธุรกิจ คือ 2,000 บาท สำหรับการเข้า 1 ครั้ง

และ 5,000 สำหรับการเข้าหลายครั้ง (ราคาเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

อายุการใช้งาน,ช่วงเวลาที่จะอยู่,การยืดเวลา

            -วีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราว ประเภท B วีซ่าธุรกิจ ผู้ที่มีวีซ่านี้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ 90 วัน

            -วีซ่าประเภทนี้สามารถขยายเวลาการอยู่ได้1ปี การขยายเวลานี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสำนักงานตรวจ

คนเข้าเมือง

บันทึก

       ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวชนิด B ธุรกิจ จะต้องทำงานในประเทศ และเมื่อได้

ใบอนุญาตทำงานแล้ว ต้องใช้ใบอนุญาตนี้ควบคุมไปเพื่อให้ทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย

  

การได้มาซึ่งวีซ่าประเภท O-A วีซ่าผู้สูงอายุ-เกษียณ

คุณสมบัติ

       ผู้ขอยื่นต้องมีอายุมากกว่า 50ปีและต้องการที่จะอยู่เมืองไทยชั่วคราวถึงหนึ่งปี โดยไม่ต้องการทำงานใน

ราชอาณาจักร

       ผู้ขอยื่นต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม ในราชอาณาจักรไทยหรือในราชอาณาจักรที่ถือสัญชาติอยู่หรือใน

ราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่

       ผู้ขอยื่นต้องไม่เป็นโรคร้ายแรงที่ห้ามเข้าในราชอาณาจักรไทย (เช่น โรคเรื้อน, โรคเท้าช้าง, โรควันโรค,

โรคซิฟิลิส, ติดยา หรืออื่นๆ)

เอกสารที่จำเป็น

       หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 18 เดือน

       แบบฟอร์มการขอรับการตรวจลงตรา พร้อมรูปถ่าย และแบบฟอร์มประวัติส่วนตัว จำนวน 3 ชุด (ขอรับ

แบบฟอร์มได้จากสถานทูตสถานกงสุล)

       หลักฐานด้านการเงิน

       สำเนาบัญชีเงินฝาก (Bank Statement)   จำนวนเทียบเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หรือ

หนังสือรับรองรายได้/เงินบำนาญ (ฉบับจริง) เดือนละไม่น้อยกว่า  65,000 บาท หรือมีบัญชีเงินฝากและรายได้/

เงินบำนาญ (ต่อเดือน X 12)  รวมกันไม่น้อยกว่า  800,000 บาท  (กรณีแสดงสำเนาบัญชีเงินฝาก ให้แสดง

หนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริงด้วย)

หมายเหตุ

       ในการแสดงหลักฐานด้านการเงินนั้น ผู้ร้องอาจแสดงหลักฐานบัญชีเงินฝากหรือการมีรายได้ในประเทศที่

ตนมีสัญชาติหรือประเทศที่มีถิ่นพำนักก็ได้  ไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีเงินฝากในประเทศไทย

       ค่าธรรมเนียม

       Non-Immigrant Visa  รหัส “O-A” (Long Stay) ค่าธรรมเดียวสำหรับเที่ยวเดียวคือ 2,000บาท  ชนิด

ใช้ได้หลายครั้ง (multiple entries) ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

       อายุการใช้งาน,ช่วงเวลาที่จะอยู่,การยืดเวลา

       วีซ่าอยู่ชั่วคราว ประเภทO-A สำหรับผู้สูงอายุ-เกษียณ ระยะเวลาสูงสุดในการอยู่คือ 1 ปี

       วีซ่าประเภทนี้สามารถยืดเวลาการอยู่ได้๑ปี การจะยืดเวลาได้นั้นจะต้องอยู่ในดุลพินิจของสำนักงานตรวจ

คนเข้าเมือง และผู้ยื่นขอต้องพิสูจน์ให้ได้ตามคุณสมบัติตามที่กำหนด

บันทึก

       แม้ว่าวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวประเภท O-A ผู้สูงอายุ-เกษียณจะสามารถใช้ได้สูงสุด 1 ปี ผู้ถือวีซ่านั้นต้อง

รายงานทุกๆ90วันให้กับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง