Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
BusinessTH.jpg

Call us Today

 • ปรึกษาปัญหาฟรี
 • ค่าจ้างเป็นธรรม
 • โทรหาเราวันนี้
 • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
 • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภทในหลากหลายภาษา (Translation) และในหลากหลายสาขา

ธุรกิจเช่นแปลเอกสารด้านกฏหมาย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน การศึกษา วิศวกรรม เป็นต้น 

พร้อมบริการรับรองการแปลเอกสาร จากผู้เชี่ยวชาญการแปลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง

ยุติธรรม

 

เรารับแปลเอกสารที่แตกต่างกันหลายประเภท ทั้งเอกสารเฉพาะ และเอกสารทางราชการ ตามแต่ที่คุณต้องการ

ให้เราบริการ เช่น 

 

เอกสารทางราชการ

 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. หนังสือเดินทาง
 4. ทะเบียนบ้าน
 5. ใบเกิด
 6. ใบเปลี่ยนชื่อ
 7. ทะเบียนสมรสและบันทึกสมรส
 8. ทะเบียนหย่าและบันทึกหย่า
 9. ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 10. หนังสือรับรองอื่นๆที่ออกโดยรัฐ 

 

เอกสารเฉพาะ

 1. เอกสารทางด้านกฎหมาย เช่น คำสั่งศาล หนังสือบอกกล่าว หนังสือสัญญาต่างๆ
 2. เอกสารทางการแพทย์ เช่น บันทึกทางการแพทย์ หนังสือรับรองสุขภาพ และอื่นๆ
 3. เอกสารด้านบัญชี เช่น งบการเงิน แบบฟอร์มภาษีเงินได้ และอื่นๆ
 4. เอกสาร ทางการศึกษาต่างๆ เช่น ปริญญาบัตร ทรานสคริปต์  ฯลฯ พร้อมบริการเดินเรื่อง รับรองเอกสาร กับกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่าง ๆ    

 

 

ล่ามสื่อสาร 5 ภาษา

รับแปลภาษาในชั้นศาล เยี่ยมผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสืบสวน

  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาอิหร่าน เปอร์เชีย
  ภาษาสวีดิช สวีเดน
  ภาษาสเปน