Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
Service.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

ทนายคดีประกันภัย

 

สาระสำคัญของสัญญาประกันภัย

1. สัญญาประกันภัยมีกฎหมายรองรับอยู่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 20

2. เป็นนิติกรรมประเภท นิติกรรมสองฝ่าย หรือหลายฝ่าย เช่น มี ผู้เอาประกันภัย , ผู้รับประกันภัย และผู้รับ

ประโยชน์(ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกบุคคลได้ก็ได้แล้วแต่ผู้เอาประกันจะกำหนดไว้)  เป้นต้น

3. เป็นสัญญาต่างตอบแทน คือ ฝ่ายผู้เอาประกันมีหน้าที่ต้องชำระเบี้ยประกันต่อผู้รับประกันเป็นระยะตามข้อ

ตกลงหรือกรมธรรม์ ส่วนผู้รับประกันมีหน้าที่จ่ายเงินตามสัญญาประกันจำนวนหนึ่ง เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างใด

อย่างหนึ่งขึ้นในอนาคตตามข้อกำหนดในกรมธรรม์ เช่น จะจ่ายค่าเสียหายแทนให้เมื่อรถที่เอาประกันเกิดมีการ

ชนกัน เป็นต้น

4. เป็นสัญญามีค่าตอบแทน เพราะต่างฝ่ายต่างชำระตอบแทนกัน

5. อาจเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกก็ได้ กรณีผู้เอาประกันภัยกำหนดให้ต้องจ่ายเงินตามกรมธรรม์

แก่บุึคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เอาประกัน จึงต้องนำหลักกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงเจตนาเข้ารับประโยชน์จากบุคคล

ภายนอกมาใช้บังคับด้วย ตามมาตรา 374

6. สัญญาประกันภัยแบ่งออกเป้นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ สัญญาประกันวินาศภัย ตามหมวด 2 ของบรรพ 3 นี้

และสัญญาประกันชีวิต ตามหมวด 2  และสัญญาประกันวินาศภัยยังแบ่งเป็นสัญญาประกันวินาศภัย่ทั่วไป

สัญญาประกันวินาศวิธีเฉพาะในการประกันวินาศภัยในการับขน และการประกันภัยค้ำจุน

7. การประกันภัยค้ำจุน คือสัญญาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้

เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ

นั่นเอง มาตรา 887

9. สัญญาประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประกันวินาศภัย หรือประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอันการใช้เงินย่อม

อาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้น (ผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตในการทำสัญญาประกันชีวิต) จะต้องเปิดเผย

ข้อความจริงซึ่งอาจทำให้ผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือถึงขั้นกับบอกปัดไม่ยอมรับทำสัญญา

มิฉะนั้นถ้าไม่บอกก่อน จะทำให้สัญญาประกันภัยนั้นจะตกเป็นโมฆียะ ผู้รับประกันภัยบอกล้างภายหลังได้ เช่น

กรณีประกันวินาศภัยรถยนต์มีปัญหาเครื่องยนต์ชำรุดโดยเจ้าของเท่านั้นที่รู้ แต่ไม่ยอมบอกผู้รับประกัน ต่อมา

รถเสียหายเพราะเหตุชำรุดดังกล่าว ผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันวินาศภัยนั้นได้ หรือกรณีประกันชีวิต

ผู้เอาประกันชีวิตของตนรู้อยู่ว่าตนเป็นโรคร้ายแรงเช่น เป็นโรคมะเร็ง แล้วไม่ยอมบอกแจ้งผู้รับประกัน สัญญา

ประกันชีวิตย่อมตกเป็นโมฆียะนับแต่นั้น ต่อมาผู้เอาประกันชีวิตไม่ว่าจะตายด้วยโรคมะเร็งนั้นหรือไม่ ผู้รับ

ประกันภัยจะบอกล้างสัญญาละไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ก็ได้ เป็นต้น

 

หน้าที่ของทนายความคดีประกันภัย

1. เตรียมคดี โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งจากฝ่ายลูกความและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. ตรวจสอบเอกสารว่าลูกความว่ามีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เพราะคดีผิดสัญญาประกันภัยบางกรณีเป็นคดีที่

ต้องมีเอกสารหรือหนังสือสัญญามาแสดงในการสืบพยานในคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 94 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 867 คือกรณีผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย

ฟ้องกันเอง ยกเว้นกรณีผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยฟ้องบุคคลภายนอก ไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือมา

แสดง เช่น ผู้รับประกันภัยไล่เบี้ยเอาค่าเสียหายจากผู้ก่อเหตุทำละเมิดต่อผู้เอาประกันภัย เป็นต้น

3. ตรวจสอบความเสียหาย ค่าเสียหาย ยอดหนี้และดอกเบี้ยของลูกความจำนวนโดยรวมทั้งหมด

4. ตรวจสอบข้อกฎหมาย คำพิพากษศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง และอายุความสัญญาของลูกความ

5. ดูแลผลประโยชน์ของลูกความในผลความคืบหน้าของคดีอย่างสม่ำเสมอ

6. ให้คำแนะนำปรึกษาในทางกระบวนพิจารณาของศาลและข้อกฎหมายแก่ลูกความอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจของลูกความ