Attorney of Civil case Criminal law case Family Law case Heritage case Criminal Law case Administrative case Taxes Law case

เริ่มต้นกับเราวันนี้

วีซ่าแต่งงาน

ISA เข้าประเทศไทย กรณีของ สามี ที่แต่งงานกับหญิงไทย VISA เข้าประเทศไทย กรณีของ สามี ที่ แต่งงานกับหญิงไทย สามารถขอ Visa ติดตามภรรยาได้นานที่สุด เป็น วีซ่าประเภท Non – Immigrant Visa category “O” (มาอยู่กับภรรยาคนไทย) โดยแนบสำเนาทะเบียนสมรส และจดหมายรับรองของภรรยา และ หลักฐานสถานะของภรรยาด้วยก็จะไม่มีปัญหา วีซ่าชนิดนี้เมื่อเข้าไทยจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในขั้นต้น ณ ด่าน ตรวจคนเข้าเมืองเป็นเวลา 90 วัน ก่อนครบกำหนดอนุญาตสามารถไปยื่นคำขออยู่ต่อไปอีก 1 ปีได้ โดย ทางการ ตม. มีหลักเกณฑ์ว่าสามีต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่าเดือนละ 4 หมื่นบาท แต่ว่าถ้ายังไม่ได้ ทำงาน ถ้ามีเงินฝากธนาคารในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 4 แสนบาทไว้ก่อนหน้าวันยื่นคำขออยู่ต่อไม่ น้อยกว่า 2 เดือน ก็จะได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อได้ 1 ปี ในปีแรกยังไม่ได้ทำงาน เมื่อเข้าแล้วก็รีบฝากเงิน 4 แสน บาทไว้ เพื่อให้มีระยะเวลานานไม่น้อยกว่า 2 เดือน สำหรับเป็นหลักฐานไปขออยู่ต่อ ถ้าต่อไปทำงานแล้วก็ สามารถแสดงหลักฐานการมีเงินได้จากการทำงานได้ โดยจำเป็นต้องแสดงเงินฝาก วีซ่าประเภท non- immigrant visa รหัส O-A (long stay) โดยผู้ร้องจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ -มีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันยื่นคำร้อง) -ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร – ไม่มีประวัติเป็นภัยต่อความมั่นคง ทั้งต่อประเทศไทยและประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือมีถ่นพำนักอยู่ – มีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศที่ ตนยื่นคำร้อง -ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2535) -ไม่อนุญาตให้ทำงานใน ประเทศไทย เอกสารที่จะต้องยื่นคำร้อง -หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 เดือน -แบบฟอร์มการขอรับการ ตรวจลงตรา (พร้อมรูปถ่าย 4X6 ซ,ม หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ชุด.

 

สำเนาบัญชีเงินฝาก จำนวนเทียบเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หรือหนังสือรับรองรายได้ ฉบับจริง เดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท -ใบรับรองประวัติอาชญากรรม จากประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนัก อายุไม่เกิน 3 เดือน -ใบรับรองแพทย์ไม่เป็นโรคต้องห้าม อายุไม่เกิน 3 เดือน เมื่อเจ้าหน้าที่สถาน เอกอัครราชทูต ฯ พิจารณาเอกสารและเห็นว่าเอกสารสมบูรณ์ถูกต้องจะออกวีซ่าประเภทนี้ให้แก่ผู้ร้องโดย มีอายุวีซ่า 3 เดือน และเมื่อผู้ร้องเดินทางเข้าประเทศไทย ด่านตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราอนุญาตให้อยู่ ระยะยาวไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศไทย หมายเหตุ การอนุญาตให้อยู่ด้วยวีซ่าประเภทนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถที่จะเพิกถอนการอนุญาตได้และแจ้งคำสั่งให้เดินทางออกนอกราช อาณาจักรในทันที หากตรวจพบว่า คนต่างด้าวไม่ได้นำเงินมาใช้ตลอดระยะเวลาที่พำนัก หรือมีการลักลอบ ทำงาน หรือมีพฤติกรรมที่สมควรเพิกถอนการอนุญาต หรือสามารถขอเป็นวีซ่าท่องเที่ยว เป็น Multiple ได้ จะ ได้เป็นระยะเวลา 1 ปี ค่าธรรมเนียมประมาณ 130 ยูโร แต่มีข้อแม้ว่า ต้องออกจากประเทศไทยเมื่ออยู่ครบเป็น เวลา 3 เดือนและกลับเข้ามาใหม่ ข้อควรระวัง ต้องเช็คในการเข้าออกให้แน่ใจ สำหรับการเข้าออกทางเท้า คือ จะหมายถึงไม่ใช่ทางอากาศ กลับเข้ามาจะเหลือเวลาเพียง 15 วัน ต้องทำเรื่องก่อนออกจากด่านให้ทางเจ้า หน้าที่ไม่แสตมป์ออกว่าหมดอายุวีซ่า ถ้าเป็นทางอากาศ 30 วัน ดังนั้นการแสตมป์จะเป็นการแสตมป์ที่สามารถ ใช้วีซ่าเดิมที่มี ไม่ใช่เป็นการยกเลิกวีซ่าเดิม.