Attorney of Civil case Criminal law case Family Law case Heritage case Criminal Law case Administrative case Taxes Law case

เริ่มต้นกับเราวันนี้

บริการทางการบัญชี-ภาษีอากร (Tax-Accounting Service)

Flexibility

เพื่อให้เอกสารและการบันทึกบัญชีได้มาตรฐานตามกฎระเบียบและเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากรและกรมทะเบียนการค้า

Experienced Staff

เพื่อนำส่งภาษีและงบการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและทันเวลาที่ทางราชการกำหนดไว้

Local and Global Knowledge

เพื่อให้สามารถวางแผนการเสียภาษีให้ถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัยจากการถูกประเมิน

รายละเอียดการให้บริการ

 1. บริการรับเอกสาร บิลรายรับ บิลรายจ่าย ทำการตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อดำเนินการยื่นแบบเสียภาษี
 2. บริการยื่นแบบภาษีเงินได้ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.ง.ด. 1, 3, 53, 54, 51, 50, 90, 91, 94)
 3. บริการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.พ. 30, 36, ภ.ธ. 40)
 4. บริการยื่นแบบภาษีป้ายทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.ป. 1)
 5. บริการยื่นแบบภาษีโรงเรือนทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (โรงเรือนเป็นของกิจการเท่านั้น)
 6. บริการยื่นแบบประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 7. บริการจัดทำรายงานซื้อขายทุกเดือน, บริษัทจัดทำรายงานประมาณการกำไรขาดทุนและภาษีที่ต้องชำระทุกราย 4 เดือน เพื่อวางแผนการชำระภาษี
 8. รวบรวมจัดเก็บเอกสารและบันทึกบัญชีซื้อ – ขาย, รับ – จ่าย, ลูกหนี้ – เจ้าหนี้, รายวันทั่วไป – แยกประเภท รวมเป็นชุดสมุดบัญชี
 9. รวบรวมจัดเก็บเอกสารและบันทึกบัญชีสินค้าสำเร็จรูป, วัตถุดิบ
 10. ทำการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน เมื่อสิ้นงวดบัญชี
 11. จัดหาผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป พร้อมทั้งนำส่งงบการเงินให้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ
 12. เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร, กรมทะเบียนการค้า, กระทรวงแรงงาน ในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ (ฉบับละ 3,000.00 บาท)
 13. ดูแลการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีการของกรมสรรพากร และคอยแจ้งให้ผู้ดำเนินธุรกิจทราบเพื่อเสียภาษีให้ถูกวิธี
 14. วางแผนการเสียภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีโรงเรือน ให้ประหยัดและถูกต้อง
 15. ให้คำปรึกษาหลักการจัดทำบัญชีภายใน เพื่อการบริหารที่สามารถตรวจสอบป้องกันการทุจริตได้

รัชดา ลอว์ บริการจัดทำบัญชีที่มีความยืดหยุ่นปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะความ ต้องการ ด้วยการขึ้นไปที่ช่วงเวลาความรู้เกี่ยวกับระบบภาษีของไทยได้รับการสนับสนุน โดยการบัญชีค่าใช้ จ่ายที่มีประสิทธิภาพและพนักงานที่มีประสบการณ์ของเราเรา มั่นใจว่าบัญชีของคุณมีรากฐานของความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยสำหรับการ ดำเนินงานในประเทศไทยของคุณ ทำไมต้องใช้รัชดา ลอว์ การบัญชีสำหรับประเทศไทยของคุณหรือไม่

รัชดา ลอว์ ทีมงานบัญชีของฐานประกอบด้วยสอบบัญชีรับอนุญาตและบัญชีที่จดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์ ที่มีประสบการณ์กับความต้องการของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและการบำรุง รักษาของบัญชีของคุณ

รัชดา ลอว์ ทีมงานบัญชีของฐานประกอบด้วยสอบบัญชีรับอนุญาตและบัญชีที่จดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์ ที่มีประสบการณ์กับความต้องการของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและการบำรุง

ไม่เพียง ฐานความเข้าใจในธุรกิจของคุณและจัดการบัญชีของคุณในประเทศไทยเรายังมีความ สามารถในการ รายงานและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้องในประเทศอื่น ๆ ที่มีความต้องการที่แตกต่างกันการบัญชี

 1.  เงินเดือน / รายงานภาษีรายได้ส่วนบุคคล รายงานรายเดือนสำหรับบัญชีเงินเดือนของพนักงานของคุณรวมทั้งตัวคุณ
 2. การรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่น รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายและการทำธุรกรรมทางธุรกิจเนื่องจากวันที่ 15 ของแต่ละเดือนในเดือนก่อน หน้า
 3. รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการจัดเก็บ รายงานรายเดือนและการโอนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ครอบคลุมที่รวบรวมได้จากการหักทำในการชำระเงินเมื่อ ชำระเงิน ผู้ชำระเงินจะรายงานและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรเป็นประจำทุกเดือน
 4. รายเดือนชำระเงินประกันสังคม รายงานการบังคับและการโอนเงินสำหรับแต่ละของพนักงานของคุณ
 5. การทำบัญชีรายเดือนปกติ รายการบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำไรขาดทุนและงบดุล A / R, A / P, GL
 6. ตรวจสอบประจำปี ให้ความช่วยเหลือในการให้ตรวจสอบเส้นทางที่จำเป็นในการเป็น บริษัท ตรวจสอบบุคคลที่สามในการจัดทำ รายงานทางการเงินที่จำเป็นและการยื่นรายงานการ ตรวจสอบประจำปีกับกรมทะเบียนการค้ากระทรวง พาณิชย์, กรมสรรพากรและกระทรวงการคลัง หมายเหตุ: นี่ไม่รวมถึงกระบวนการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริง