Service of an attorney

Attorney of

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม

Get Started With Us Today

ส่งผู้ร้ายข้ามแดนคืออะไร?

  • ส่งผู้ร้ายข้ามแดนถูกกำหนดให้เป็นยอมแพ้ทางกฎหมายของผู้ลี้ภัยไปยังเขตอำนาจของรัฐอื่นประเทศหรือ รัฐบาลสำหรับการทดลอง

ขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประเทศไทย

  • ปัจจุบันประเทศไทยมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ 14 ประเทศ: สหรัฐอเมริกาไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญาไทยในสหราชอาณาจักรสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน, ไทย - อินโดนีเซียส่งผู้ร้ายข้ามแดนสนธิ สัญญาเบลเยียมประเทศไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดนสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญากับประเทศแคนาดา ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจีนไทยสนธิสัญญา ไทยเกาหลีใต้สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนฟิลิปปินส์ไทยสนธิสัญญาส่ง ผู้ร้ายข้ามแดนที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไทยลาวสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนไทยกัมพูชาสนธิสัญญาไทยมาเลเซีย ส่งผู้ร้ายข้ามแดนสนธิสัญญาบังคลาเทศไทยสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ ประเทศฟิจิและของประเทศไทย ข้อตกลงกับออสเตรเลียตามสนธิสัญญาที่ลงนามระหว่างสหราชอาณาจักร และประเทศไทยในปี 1900
  • การดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประเทศไทยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2551 แต่ยัง ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของสนธิสัญญาระหว่างประเทศประเทศไทยจัดงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ๆ โดยปกติบุคคลที่มีความเสี่ยงของการดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอาชญากรรมรุนแรงที่ พวกเขาจะต้องระวางโทษจำคุกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหรืออาชญากรรมโทษถึงตาย แต่ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติที่ระบุไว้ ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนของแต่ละคนว่าประเทศไทยได้ลงนามกับต่างประเทศ, ความผิดอื่น ๆ ของ ขนาดเล็กก็อาจจะใช้บังคับกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศที่บางในประเทศไทยขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะ ต้องตอบสนองความต้องการบางอย่างที่จะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่กับของไทย ความต้องการเหล่านี้รวม ถึง:การกระทำผิดกฎหมายที่แต่ละคนได้รับการเรียกเก็บไม่ได้ทางการเมืองในธรรมชาติ

ลักษณะของการกระทำผิดกฎหมายไม่สามารถจะเกี่ยวข้องเฉพาะทหาร

  • ส่งผู้ร้ายข้ามแดนของแต่ละคนหากได้รับการอนุมัติจะไม่ละเมิดกฎหมายไทยคนอื่น ๆ ในสถานที่ ว่ามีไม่ได้อยู่คำพิพากษาถึงที่สุดจากประเทศที่ขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการ พิจารณาเป็นผู้บริสุทธิ์; ว่าบุคคลที่ยังไม่ได้รับการนิรโทษกรรมจากการฟ้องร้อง; ว่าบุคคลที่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ อยู่แล้วการลงโทษสำหรับความผิดนั้น และว่าบุคคลที่ไม่ได้รับในทางใดทางจรรยาบรรณสำหรับการฟ้องร้อง การกระทำผิดกฎหมาย
  • เมื่อประเทศมีความประสงค์ที่จะส่งคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทยก็ต้องส่งโดยตรงไปยังอัยการ สูงสุดในประเทศไทย ขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องมีใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับการจับกุมที่ออกโดยประเทศที่ขอ รายละเอียดทั้งหมดของการกระทำผิดที่บุคคลที่เป็นที่ต้องการ นอกจากนี้ยังควรมีคำสั่งของข้อเท็จจริงงบโทษ สูงสุดว่าบุคคลที่ต้องรับผิดในประเทศนั้น ๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับตัวตนของแต่ละบุคคลที่จะช่วยให้เจ้า หน้าที่ยืนยันว่าหมายจับมีความสัมพันธ์กับความเป็นตัวตนของบุคคลที่ถูกขอ และข้อมูลเกี่ยวกับเบาะแสที่เป็น ไปได้ของบุคคลที่ถูกขอ