Attorney of

 • บริษัทกฏหมายที่มีความน่าเชื่อถือใน ประเทศไทย
 • เรทราคาที่ยอมรับได้
 • ทุกปัญหา
 • ทางกฏหมาย สามารถติดต่อปรึกษาได้ ฟรี!

เริ่มต้นกับเราวันนี้

ทนายคดีประกันภัย

สาระสำคัญของสัญญาประกันภัย

 • 1. สัญญาประกันภัยมีกฎหมายรองรับอยู่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 20
 • 2. เป็นนิติกรรมประเภท นิติกรรมสองฝ่าย หรือหลายฝ่าย เช่น มี ผู้เอาประกันภัย , ผู้รับประกันภัย และผู้รับ ประโยชน์(ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกบุคคลได้ก็ได้แล้วแต่ผู้เอาประกันจะกำหนดไว้) เป้นต้น
 • 3. เป็นสัญญาต่างตอบแทน คือ ฝ่ายผู้เอาประกันมีหน้าที่ต้องชำระเบี้ยประกันต่อผู้รับประกันเป็นระยะตามข้อ ตกลงหรือกรมธรรม์ ส่วนผู้รับประกันมีหน้าที่จ่ายเงินตามสัญญาประกันจำนวนหนึ่ง เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างใด อย่างหนึ่งขึ้นในอนาคตตามข้อกำหนดในกรมธรรม์ เช่น จะจ่ายค่าเสียหายแทนให้เมื่อรถที่เอาประกันเกิดมีการ ชนกัน เป็นต้น
 • 4. เป็นสัญญามีค่าตอบแทน เพราะต่างฝ่ายต่างชำระตอบแทนกัน
 • 5. อาจเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกก็ได้ กรณีผู้เอาประกันภัยกำหนดให้ต้องจ่ายเงินตามกรมธรรม์ แก่บุึคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เอาประกัน จึงต้องนำหลักกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงเจตนาเข้ารับประโยชน์จากบุคคล ภายนอกมาใช้บังคับด้วย ตามมาตรา 374
 • 6. สัญญาประกันภัยแบ่งออกเป้นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ สัญญาประกันวินาศภัย ตามหมวด 2 ของบรรพ 3 นี้ และสัญญาประกันชีวิต ตามหมวด 2 และสัญญาประกันวินาศภัยยังแบ่งเป็นสัญญาประกันวินาศภัย่ทั่วไป สัญญาประกันวินาศวิธีเฉพาะในการประกันวินาศภัยในการับขน และการประกันภัยค้ำจุน
 • 7. การประกันภัยค้ำจุน คือสัญญาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้ เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ นั่นเอง มาตรา 887
 • 9. สัญญาประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประกันวินาศภัย หรือประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอันการใช้เงินย่อม อาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้น (ผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตในการทำสัญญาประกันชีวิต) จะต้องเปิดเผย ข้อความจริงซึ่งอาจทำให้ผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือถึงขั้นกับบอกปัดไม่ยอมรับทำสัญญา มิฉะนั้นถ้าไม่บอกก่อน จะทำให้สัญญาประกันภัยนั้นจะตกเป็นโมฆียะ ผู้รับประกันภัยบอกล้างภายหลังได้ เช่น กรณีประกันวินาศภัยรถยนต์มีปัญหาเครื่องยนต์ชำรุดโดยเจ้าของเท่านั้นที่รู้ แต่ไม่ยอมบอกผู้รับประกัน ต่อมา รถเสียหายเพราะเหตุชำรุดดังกล่าว ผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันวินาศภัยนั้นได้ หรือกรณีประกันชีวิต ผู้เอาประกันชีวิตของตนรู้อยู่ว่าตนเป็นโรคร้ายแรงเช่น เป็นโรคมะเร็ง แล้วไม่ยอมบอกแจ้งผู้รับประกัน สัญญา ประกันชีวิตย่อมตกเป็นโมฆียะนับแต่นั้น ต่อมาผู้เอาประกันชีวิตไม่ว่าจะตายด้วยโรคมะเร็งนั้นหรือไม่ ผู้รับ ประกันภัยจะบอกล้างสัญญาละไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ก็ได้ เป็นต้น

หน้าที่ของทนายความคดีประกันภัย

 • 1. เตรียมคดี โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งจากฝ่ายลูกความและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • 2. ตรวจสอบเอกสารว่าลูกความว่ามีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เพราะคดีผิดสัญญาประกันภัยบางกรณีเป็นคดีที่ ต้องมีเอกสารหรือหนังสือสัญญามาแสดงในการสืบพยานในคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 867 คือกรณีผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย ฟ้องกันเอง ยกเว้นกรณีผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยฟ้องบุคคลภายนอก ไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือมา แสดง เช่น ผู้รับประกันภัยไล่เบี้ยเอาค่าเสียหายจากผู้ก่อเหตุทำละเมิดต่อผู้เอาประกันภัย เป็นต้น
 • 3. ตรวจสอบความเสียหาย ค่าเสียหาย ยอดหนี้และดอกเบี้ยของลูกความจำนวนโดยรวมทั้งหมด
 • 4. ตรวจสอบข้อกฎหมาย คำพิพากษศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง และอายุความสัญญาของลูกความ
 • 5. ดูแลผลประโยชน์ของลูกความในผลความคืบหน้าของคดีอย่างสม่ำเสมอ
 • 6. ให้คำแนะนำปรึกษาในทางกระบวนพิจารณาของศาลและข้อกฎหมายแก่ลูกความอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อ ประกอบการตัดสินใจของลูกความ