Service of an attorney

Attorney of

 • ปรึกษาปัญหาฟรี
 • ค่าจ้างเป็นธรรม

Get Started With Us Today

บทความคดีเพ่ง

 • การเลือกทนายความคดีแพ่ง หาทนายความคดีแพ่ง เมื่อมีข้อพิพาท มีข้อสงสัย หรือต้องทำนิติกรรมใดๆใน ชีวิตประจำวัน หรือเหตุทางกฎหมายทางด้านกฎหมายแพ่งที่จำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล ท่านต้องใช้ความรู้ ทางกฎหมาย ซึ่งบางท่านมีความรู้ดีอยู่แล้วย่อมไม่เกิดปัญหา แต่บางท่านไม่ค่อยมีความรู้กฎหมายดังกล่าว หรือ มีความรู้แต่ไม่แน่ใจว่าความรู้ดังกล่าวของตนเองถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ท่านจำเป็นต้องปรึกษาผู้รู้ทาง กฎหมายหรือทนายความคดีแพ่ง ทนายความ หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อเป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจดำเนินการ ทนาย ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย แบบไหนที่ท่านจะให้ความไว้วางใจในการปรึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การรับฟังความเห็นทางกฎหมาย เพื่อเอาความเห็นทางกฎหมายนั้นไว้ประกอบการตัดสินใจ ซึงการให้ความ เห็นทางกฎหมายผิดพลาด เนื่องจากการไม่รู้กฎหมาย หรือ การเข้าใจในการรับฟังข้อมูลความเห็นทาง กฎหมาย ย่อมเป็นเรื่องสำคัญ เพราะรายละเอียดในข้อเท็จจริงต่างกัน การวินิจฉัยของศาล ทนายความ และข้อ กฎหมายที่ใช้บังคับย่อมต่างกันไปด้วย
 • 1.ต้องเลือกทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย จากความน่าเชื่อถือ เช่นเป็นบริษัท เป็นสำนักงานมีที่ตั้งแน่นอนเชื่อ ถือได้ เนื่องจากหากเกิดปัญหา หรือมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าพบ หรือ เอาเอกสารเพื่อให้ทนาย หรือที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบได้ทันที ไม่ทิ้งงาน ติดตามตรวจสอบง่าย ท่านอาจขอเข้าพบที่ที่ตั้งของบริษัท หรือสำนักงาน เพื่อดูความน่าเชื่อถือเบื้องต้น
 • 2.เลือกทนาย ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ทำงานเป็นรูปแบบขององกร เช่น จัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด หรือ เป็นสำนักกฎหมาย หรือมีทีมทนายความ เพราะ สามารถติดต่อทนายความหรือทีมงานได้แม้ทนายความที่ท่าน ติดต่อประจำเข้าว่าความในศาล หรือทำงานอื่นๆ เป็นเหตุให้ไม่สามารถติดต่อได้
 • 3.ควรให้ทนาย หรือที่ปรึกษาทางกฎหมายทำความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรดีกว่าให้ความเห็นทางทำพูดหรือ โทรศัพท์
 • การใช้สิทธิทางแพ่งต่อศาล บุคคลย่อมใช้สิทธิได้หลายฐานะ เช่นเป็นโจทก์ในคดีแพ่ง(ผู้ฟ้อง) จำเลย(ผู้ถูก ฟ้อง) ผู้ร้องในคดีจัดการมรดก ร้องขอรับรองบุตร ผู้ถูกร้องกรณีขอกันส่วน จำเลยร่วม โจทก์ร่วม ผู้แทนโดย ชอบธรรม บุพการี เป็นต้น
 • เมื่อท่านจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลแล้ว แต่ท่านไม่มีความรู้ทางกฎหมายท่านจำเป็นต้องมีทนายความ ที่มี ความรู้ทางกฎหมายในเรื่องนั้นๆเช่นกฎหมายแพ่ง ที่กฎหมายให้สิทธิทนายความดำเนินการแทนท่านในการใช้ สิทธิทางศาลเพื่อช่วยเหลือ ท่านให้ได้รับความยุติธรรม ความสะดวกในการต่อสู้คดี และความเป็นมืออาชีพและ ประสบการณ์โดยตรงของทนายความเพื่อแบ่งเบาภาระของท่านในการใช้สิทธิทางศาล
 • วิธีการเลือกทนายความเบื้องต้นก่อนแต่งตั้งทนายความในคดี คู่ความในศาลต้องการหาทนายความเก่งๆ ทนายที่สามารถว่าความให้ชนะคดีได้ หรือคู่ความบางคนอาจจะมีเหตุในการเลือกทนายความของตนด้วยเหตุ อื่นๆ เช่นความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียงของทนายความ ขนาดของกิจการ การมีสำนักงานหรือเปิดกิจการในรูปของ บริษัท บางคนอาจเลือกเพราะมีการแนะนำ หาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หนังสือ หรือการไว้ใจ ฯลฯ ซึ่งการเลือก ย่อมเป็นตามความพึงพอใจของคู่ความเอง เมื่อคู่ความเลือกทนายความแล้วก็ต้องมีการแต่งตั้งทนายความตาม กฎหมาย
 • วิธีการแต่งตั้งทนายความคดีแพ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 61 บัญญัติว่า การตั้ง ทนายความนั้นต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ตัวความและทนายความแล้ว ยื่นต่อศาลเพื่อรวมไว้ในสำนวนใบ แต่ง ทนายนี้ให้ได้เฉพาะคดีเรื่องหนึ่งๆ ตามที่ได้ยื่นไว้เท่านั้น เมื่อทนายความผู้ใดได้รับมอบอำนาจทั่วไปที่จะ แทนบุคคลอื่นไม่ว่าในคดีใดๆให้ทนายความผู้นั้นแสดงใบมอบอำนาจทั่วไปแล้วคัดสำเนา ยื่นต่อศาลแทนใบ แต่งทนาย เพื่อดำเนินคดีเป็นเรื่องๆ ไปตาม ความในมาตรานี้
 • สิทธิและหน้าที่ของทนายความในคดีแพ่งหลังจากถูกแต่งตั้งจากตัวความในคดี ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมาตรา 62 บัญญัติว่าทนายความซึ่งคู่ความได้ตั้งแต่งนั้นมีอำนาจว่าความ และดำเนิน กระบวนพิจารณาใดๆ แทนคู่ความได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของคู่ความนั้น แต่ถ้ากระบวน พิจารณาใด เป็นไปในทางจำหน่ายสิทธิของคู่ความ เช่น การยอมรับตามที่คู่ความ อีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การ ถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้ พิจารณาคดีใหม่ ทนายความไม่มีอำนาจที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาเช่นว่านี้ได้ โดยมิได้รับอำนาจจากตัว ความโดยชัดแจ้ง อำนาจโดยชัดแจ้งเช่นว่านี้จะระบุให้ไว้ในใบแต่งทนายความสำหรับคดี เรื่องนั้น หรือทำเป็น ใบมอบอำนาจต่างหากในภายหลังใบเดียว หรือหลายใบก็ได้และในกรณีหลังนี้ให้ใช้บัญญัติมาตรา 61 บังคับ
 • ดังนั้นก่อนที่ท่านจะลงชื่อในใบแต่งตั้งทนายทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา ท่านต้องอ่านใบแต่งทนายความให้ ชัดเจนก่อน โดยท่านสามารถจำกัดอำนาจหน้าที่ของทนายความได้ แล้วแต่ความต้องการของลูกความ