Attorney of Civil case Criminal law case Family Law case Heritage case Criminal Law case Administrative case Taxes Law case

เริ่มต้นกับเราวันนี้

คดีเพ่ง

Criminal-Law-3-800x480
คดีเพ่ง

คือ คดีที่ฟ้องเพื่อเรียกเงินระหว่างกัน เช่น คดีกู้ยืม คีดีผิดสัญญา คดีเช่าทรัพย์ คดีจำนอง คดีซ้อขาย คดีมรดก เป็นต้น

Family-law-3-800x480
คดีอาญา

คือ คดีที่ฟ้องร้องกันเนื่องจากมีการกระทำความผิดทางอาญา หรือที่พูดกันง่าย ๆ ว่า ฟ้องร้องเพื่อให้อีกฝ่ายติด คุก หรือรับโทษอื่น ๆ ทางอาญา เช่น ให้ปรับ ให้ประหารชีวิต เป็นต้น

800x845-3-800x480
คดีครอบครัว

หมายถึง คดีเพ่งที่ฟ้องร้องหรือร้องต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์ หรือครอบครัวแล้ว แต่กรณี ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีมรดก

สิทธิรับมรดกก็เหือนสิทธิอื่น ๆ ที่เกิดและมีดับ ตามกฎหมายแล้ว สิทธิรับมรดกจะสิ้นสุดลงในกรณี

tax

คดีปกครอง

คือ คดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่รัฐกับเอกชน หรือข้อพิพาทระหว่างหน่วย งานปกครอง หรือเจ้าหน้าที่นัฐด้วยกันเอง

800x845-3-800x480

คดีภาษี

คือ คดีภาษีอาการในส่วนที่เป็นคดีแพ่งจะเป็นคดีที่มลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไป กล่าวคือส่วนใหญ่ จะเป็นคดีพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน อันเนื่องมาจากการประเมินหรือจัดเก็บภาษีอากรของเจ้าพนักงานของรัฐ

investigation2

คดีแรงงาน

คือคดีเกี่ยวกับข้อพิพาท หรือโต้แย้ที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างงาน หรือตามกฎหมายแรงงาน

คดีสอบสวนคดีพิเศษ

คดีอาญาตามกฏหมายกำหนดไวในบัญชีพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) หรือคดีอาญาที่ได้กำหนดเป็นกฏกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ(กคพ.)