Service of an attorney

Attorney of

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม

Get Started With Us Today

บทความการค้ำประกัน

การค้ำประกัน มีกฎหมายเป็นไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๐ วางหลักไว้ว่า การที่ บุคคลภายนอกย่อมผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ ว่าจะชำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น ดังนั้นเราจะเป็นได้ว่าการค้ำ ประกันเป็นหนี้อย่างหนึ่ง เรียกว่า “หนี้อุปกรณ์” ซึ่งจะต้องอาศัยหนี้อีกตัวหนึ่งอันเป็นหนี้ตัวหลักที่เรียกว่า “หนี้ ประธาน” และผู้ค้ำประกันนั้นจะต้องขำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หลักหรือหนี้ประธานนั้น..

เหตุที่ทำให้ผู้คำประกันหลุดพ้นความรับผิด

เหตุที่จะทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิด เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ว่า ด้วยเรื่องการค้ำประกันเช่นกัน โดยอาศัยเหตุต่างๆดังต่อไปนี้

  • 1.หนี้ประธานระงับ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๖๙๘ จากที่กล่าวมาข้างต้นว่าการค้ำประกันเป็นหนี้อุปกรณ์ ดังนั้นเมื่อ หนี้ประธานระงับ หนี้อุปกรณ์จึงต้องระงับไปด้วย เหตุที่จะทำให้หนี้ประธานระงับ มีด้วยกัน ๕ เหตุ คือ ๑. การ ชำระหนี้ ๒. แปลงหนี้ใหม่ ๓. หนี้เกลื่อนกลืนกัน ๔.การปลดหนี้ ๕. หักกลบลบหนี้ อันเป็นไปหลักทั่วไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๒ ว่าด้วยเรื่องหนี้
  • 2.กรณีหนี้ที่มีกำหนดเวลาแน่นอนเมื่อถึงกำหนดชำระ แล้วเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้ลูกหนี้โดยผู้ค้ำประกันไม่ได้ ให้ความยินยอมด้วย ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๐๐ เช่น หนี้เงินกู้มีกำหนดชำระภายใน๑ ปี พอถึงกำหนดชำระเจ้า หนี้ก็ผ่อนเวลาชำระหนี้ให้ลูกหนี้ไปอีก ๑ เดือนโดยไม่ได้ถามความเห็นหรือความยินยอมจากผู้ค้ำประกันก่อน เป็นต้น และการยินยอมให้ผ่อนเวลานี้ เจ้าหนี้อาจทำสัญญาให้ผู้ค้ำประกันยอมผ่อนเวลาไว้ล่วงหน้าก็ได้ ทำให้ เจ้าหนี้จะผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ในภายหน้าก็ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ค้ำประกันอีก ซึ่งในปัจจุบันสัญญามักจะ ทำเป็นในรูปแบบนี้เป็นส่วนใหญ่
  • 3.กรณีเมื่อหนี้ประธานถึงกำหนดชำระแล้วผู้ค้ำประกันขอชำระหนี้ แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้ โดยปราศจาก มูลอันจะอ้างตามกฎหมายได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๐๑
  • ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องผลของการค้ำประกันตามกฎหมายในบางส่วน หากผู้อ่านท่านใดมีปัญหา เกี่ยวกับการค้ำประกันไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านเป็นผู้ค้ำประกัน หรืออาจจะเป็นฐานะเจ้าหนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีให้ คำปรึกษาและดำเนินการทางคดีให้แก่ท่าน ท่านจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย สนใจติดต่อ บริษัท รัชดา ลอว์ เฟิร์ม จำกัดโทร

สำหรับผู้ที่มีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง บางครั้งท่านอาจจะมีที่ดินที่ท่านดูแลไม่ทั่วถึงซึ่งทำให้อาจจะเกิดการ บุกรุกที่ดิน โดยการเข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านหรือในกรณีที่ท่าน ยินยอมให้ผู้อื่นเข้าครอบครองทำประโยชน์และเมื่อท่านต้องการที่ดินของท่านคืน ผู้ครอบครองได้ปฏิเสธสิทธิ ความเป็นเจ้าของๆท่าน กรณีเหล่านี้หากท่านนิ่งเฉยและปล่อยเวลาล่วงเลยนานไปอาจทำให้เกิดปัญหาการ ครอบครองปรปักษ์และเกิดความเสียหายในทรัพย์สินของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านเสียสิทธิความเป็นเจ้าของใน ที่ดินดังกล่าว