Attorney of

  • บริษัทกฏหมายที่มีความน่าเชื่อถือใน ประเทศไทย
  • เรทราคาที่ยอมรับได้
  • ทุกปัญหา
  • ทางกฏหมาย สามารถติดต่อปรึกษาได้ ฟรี!

เริ่มต้นกับเราวันนี้

คดีมรดก

ทางสำนักงานเราสามารถจัดหาทนายความคดีประเภทต่าง ๆ ให้แก่ท่านได้แก่ทนายความในคดีที่มีข้อ พิพาทตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องมรดกในสาขาคดีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • ทนายความคดีจัดการมรดก
  • ทนายความคดีจัดทำพินัยกรรม
  • ทนายความคดีผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วน
  • ทนายความคดีร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
  • ทนายความคดีร้องขอถอดถอนผู้จัดการมรดก