Attorney of

  • บริษัทกฏหมายที่มีความน่าเชื่อถือใน ประเทศไทย
  • เรทราคาที่ยอมรับได้
  • ทุกปัญหา
  • ทางกฏหมาย สามารถติดต่อปรึกษาได้ ฟรี!

เริ่มต้นกับเราวันนี้

บริการรายงานตัวแทนทุก 90 วัน / 90 Day Report to Immigration

ชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากท่านไม่เดินทางออกนอกประเทศใน ทุกๆ 90 วันท่านจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่านสามารถไปรายงาน ที่ไหนก็ได้ ตามแต่สะดวก และใกล้เคียงกับที่พำนักของท่านหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปรายงานตัวแทนได้หาก ท่านไม่ สะดวกในการเดินทางไปรายงานตัวในวันดังกล่าวท่านสามารถรายงานตัวล่วง หน้าได้1สัปดาห์ก่อนถึงวัน ที่ทางสำนักงานตรวจตนเข้าเมืองกำหนดให้รายงานตัว

กรณี หากท่านต้องเดินทางออกนอกประเทศในช่วงเวลาที่ตรงกับวันรายงานตัวของท่าน ท่านไม่จำเป็น ต้องไปรายงานตัว แต่เมื่อท่านเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง ให้ท่านนับไปอีก 90 วัน แล้วท่าน ค่อยไปรายงานตัวในครั้งต่อไป หากท่านไม่ได้ไปรายงานตัวในวันที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด ท่าน ต้องเสียค่าปรับตามอัตราวันเวลาท่านเลยกำหนด

เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

  1. พาสปอตร์ตัวจริง พร้อม สำเนาหน้าแรก
  2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
  3. แบบฟอมร์ ต.ม 47

ค่าบริการรายงานตัวแทน  1,000  บาท / ต่อครั้ง