Attorney of

 • บริษัทกฏหมายที่มีความน่าเชื่อถือใน ประเทศไทย
 • เรทราคาที่ยอมรับได้
 • ทุกปัญหา
 • ทางกฏหมาย สามารถติดต่อปรึกษาได้ ฟรี!

เริ่มต้นกับเราวันนี้

คดีซื้อขาย

สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย

 • 1. เป็นสัญญาประเภทหนึ่ง มีกฎหมายรับรองอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1
 • 2. เป็นนิติกรรมประเภท สองฝ่ายหรือนิติกรรมหลายฝ่าย
 • 3. เป็นสัญญาประเภท สัญญาต่างตอบแทน คือ เมื่อเกิดสัญญากันขึ้นแล้วทั้งฝ่ายผู้ซื้อและฝ่ายผู้ขายต่างมีสิทธิ และหน้าที่ต่อกัน โดยฝ่ายผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าสินค้าที่ซื้อนั้นต่อผู้ขาย ส่วนผู้ขายมีหน้าที่ต้องส่งมอบ สินค้าที่ขายนั้นให้แก่ผู้ซื้อให้ได้เข้าครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
 • 4. เป็นสัญญามีค่าตอบแทน
 • 5. เป็นสัญญาที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน คือ มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือความเป็น เจ้าของในทรัพย์สินที่ซื้อขายกันนั้นจากผู้ขาย ไปยังผู้ซื้อนั่นเอง
 • 6. ความรับผิดในสัญญาซื้อขาย ได้แก่ ผู้ซื้อผิดนัดชำระราคา , ผู้ขายผิดนัดไม่ส่งมอบทรัพย์สินที่ขายนั้น หริือ ไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ , ผู้ขายถูกรอนสิทธิ , ทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นมีึความชำรุดบกพร่อง , การส่งมอบ ทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นขาดตกบกพร่อง ลำจำนวน หรือระคนปนกับทรัพย์สินอย่างอื่น เป็นต้น

หน้าที่ของทนายความคดีซื้อขาย

 • 1. เตรียมคดี โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งจากฝ่ายลูกความและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • 2. ตรวจสอบเอกสารว่าลูกความว่ามีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เพราะคดีซื้อขายบางกรณีเป็นคดีที่ต้องมีเอกสาร หลักฐานหรือหนังสือสัญญาซื้อขายแสดงในการสืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 เช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน ซื้อขายสััตว์พาหนะ ซื้อขายแพที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซื้อขายเรือระวางตั้งแต่ห้าตัน ขึ้นไป ซื้อขายสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่ตกลงราคาเป็นเงินตั้งแต่ 20,000 บาทเป็นต้นไป ตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 เป็นต้นเภท สองฝ่ายหรือนิติกรรมหลายฝ่าย
 • 3. ตรวจสอบยอดหนี้ ค่าสินค้า ค่าเสียหายและดอกเบี้ยของลูกความจำนวนโดยรวมทั้งหมด
 • 4. ดูแลผลประโยชน์ของลูกความในผลความคืบหน้าของคดีอย่างสม่ำเสมอ
 • 5. ให้คำแนะนำปรึกษาในทางกระบวนพิจารณาของศาลและข้อกฎหมายแก่ลูกความอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อ ประกอบการตัดสินใจของลูกความ