Service of an attorney

Attorney of

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม

Get Started With Us Today

ผิดสัญญา

  • ละเมิดกรณีสัญญาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่ตกลง (ลูกหนี้) ล้มเหลวในการดำเนินการในส่วนหนึ่งของสัญญานี้ เรามัก จะได้รับการร้องขอในการเก็บหนี้ขึ้นอยู่กับต่างประเทศเช่นเดียวกับการละเมิดในท้องถิ่นของข้อพิพาทสัญญา ข้อพิพาทเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นเมื่อผู้จัดจำหน่ายที่ล้มเหลวในการทำสัญญาส่งสินค้าหรือเมื่อผู้ซื้อไม่ชำระ ประเภทอื่น ๆ ของการผิดสัญญากรณีที่มีรูและข้อตกลงแรงงานสัญญาเงินกู้และสัญญาเช่าและสัญญา อสังหาริมทรัพย์

ร้องเรียนในศาลไทย

  • ศาลไทยให้สำหรับจำนวนของการกระทำต่อบุคคลที่ล้มเหลวในการดำเนินการ ในทางปฏิบัติทนายความส่วน ใหญ่จะพยายามกู้คืนหนี้ด้วยวิธีการที่ไม่เป็นทางการ แต่การกระทำของศาลมักจะเป็นสิ่งที่จำเป็น ศาลไทยยังมี วิธีการที่จะยึดและทรัพย์สินของลูกหนี้การดำเนินการหลังจากที่ศาลตัดสินจะได้รับและในกรณีที่ชำระเงินไม่ได้ ทำในการตัดสิน ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังมีคืนผ่านศาลไทย