Attorney of

 • บริษัทกฏหมายที่มีความน่าเชื่อถือใน ประเทศไทย
 • เรทราคาที่ยอมรับได้
 • ทุกปัญหา
 • ทางกฏหมาย สามารถติดต่อปรึกษาได้ ฟรี!

เริ่มต้นกับเราวันนี้

คดีผิดสัญญา

สาระสำคัญของสัญญา

 • หลักสัญญาต้องเป็นสัญญา
 • สัญญาคือนิติกรรมตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป
 • สัญญาเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเสนอ และอีกฝ่ายหนึ่ง แสดงเจตนาสนองรับ ซึ่งจะเกิดเป็นสัญญาได้ต้องเป็นกรณีที่การเสนอสนองจะต้องตรงกัน เช่น ทรัพย์สินใน สัญญาตรงกันแน่นอน ราคาหรือค่าใช้จ่ายแน่นอน สถานที่ในการส่งมอบแน่นอน กำหนดเวลาในการปฏิบัติ ตามสัญญาแน่นอน เป็นต้น
 • สัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้อย่างหนึ่ง แบ่งเป็น สัญญาต่างตอบแทน และสัญญาไม่ต่างตอบแทน , สัญญามีค่า ตอบแทนและสัญญาไม่มีค่าตอบแทน
 • สัญญาต่างตอบแทน หมายถึง สัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายต่างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อกัน เช่น สัญญาซื้อขาย ผู้ขายมีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกันนั้น ส่วนผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระราคา ทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นตามสัญญา เป็นต้น
 • สัญญาไม่ต่างตอบแทน หมายถึง สัญญาที่คู่สัญญาแต่ฝ่ายเดียวต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ต้องกระทำการใดๆ เช่น สัญญายืม ผู้ยืมเท่านั้นที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมไปคืนผู้ให้ยืม เป็นต้น
 • สัญญามีค่าตอบแทน หมายถึง สัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายต่างต้องให้ประโยชน์เป็นค่าตอบ แทนซึ่้งกันและกัน โดยค่าตอบแทนนั้นจะเป็นทรัพย์สินหรือแรงงานก็ได้ เช่นสัญญาซื้อขาย ผู้ซื้อต้องชำระ ราคาค่าทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้น ส่วนผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพยฺ์สินของตนเป็นการตอบแทนราคาที่ผู้ซื้อชำระมา
 • สัญญาไม่มีค่าตอบแทน หมายถึง สัญญาที่ทำแล้วคู่สัญญาไม่มีค่าตอบแทนใดๆ กลับมา เช่น สัญญาให้โดย เสน่หา เป็นต้น ผลของการผิดสัญญา
 • 1. ทำให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเตือน หรือฟ้องร้องบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาได้
 • 2. อาจถูกคู่สัญญาอีกฝ่ายริบมัดจำ หรือเรียกร้องให้ชำระเบี้ยปรับ หรือค่าปรับตามข้อตกลงในสัญญาได้
 • 3. เกิดดอกเบี้ยผิดนัด ตั้งแต่เวลาที่คู่สัญญาผิดสัญญา
 • 4. อาจถูกเรียกร้องค่าเสียหายอย่างอื่นที่เกิดขึ้นจริง และสามารถพิสูจน์ได้จากเหตุการผิดสัญญาได้
 • 5. อาจมีผลร้ายแรงถึงขั้นอีกฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายได้

หน้าที่ของทนายความคดีผิดสัญญา

 • 1. เตรียมคดี โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งจากฝ่ายลูกความและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • 2. ตรวจสอบเอกสารว่าลูกความว่ามีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เพราะคดีผิดสัญญาบางกรณีเป็นคดีที่ต้องมีเอกสาร หรือหนังสือสัญญามาแสดงในการสืบพยานในคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 เช่น สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่คู่สัญญามีเจตนาประสงค์จะทำหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างกัน หรือสัญญาเช่าซื้อ เป็นต้น
 • 3. ตรวจสอบยอดหนี้และดอกเบี้ยของลูกความจำนวนโดยรวมทั้งหมด
 • 4. ตรวจค้นข้อกฎหมาย คำพิพากษศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบอายุความสัญญาในการดำเนินคดีของลูก ความ
 • 5. ดูแลผลประโยชน์ของลูกความในผลความคืบหน้าของคดีอย่างสม่ำเสมอ
 • 6. ให้คำแนะนำปรึกษาในทางกระบวนพิจารณาของศาลและข้อกฎหมายแก่ลูกความอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อ ประกอบการตัดสินใจของลูกความ