Attorney of

 • บริษัทกฏหมายที่มีความน่าเชื่อถือใน ประเทศไทย
 • เรทราคาที่ยอมรับได้
 • ทุกปัญหา
 • ทางกฏหมาย สามารถติดต่อปรึกษาได้ ฟรี!

เริ่มต้นกับเราวันนี้

บริการรับรองเอกสาร กรมการกงสุล Authentication / Notary Service

ทางเราให้บริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เอกสารใดๆที่ออกใน ประเทศไทยและจะนำไปใช้ที่ต่างประเทศ จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลทุกฉบับ และให้บริการ รับรองเอกสารที่สถานทูตต่างๆ เอกสารที่ออกที่ต่างประเทศและจะนำมาใช้ในประเทศไทย จะต้องผ่านการ รับรองจากสถานทูตนั้นๆเสียก่อน รวมถึงการรับรองฉบับแปลภาษาอื่นใดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เอกสารดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนการรับรองเอกสาร อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ขึ้นกับ สถานทูต นอกจากนี้เรายังให้บริการรับรองลายมือชื่อ รับรองเนื้อหา และรับรองคำแปล โดยทนายความที่มี อำนาจกระทำการดังกล่าว หรือโนตารี่ พับบลิค

บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต

เอกสาร ที่ออกที่ต่างประเทศและจะนำมาใช้ในประเทศไทย จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเสียก่อน รวมถึงการรับรองฉบับแปลภาษาอื่นใดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเท่านั้น

 • อังกฤษ
 • ออสเตรเลีย
 • เยอรมนี จีน
 • ไต้หวัน (สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย) เวียดนาม
 • มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
 • เกาหลี และอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ
 • ฝรั่งเศส
 • อิตาลี
 • จีน
 • เวียดนาม
 • ฟิลิปปินส์
 • และอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ

*ขั้นตอนการรับรองเอกสารและค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่ละที่

ลำดับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)ค่าบริการ (บาท)
W1ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ดินแดง)9,990
W2ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ดินแดง)8,890
W3ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่One Stop Services)8,990
W4ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ One Stop Services)8,990
W5ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ One Stop Services)8,900
W6ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนและรายงานผลประจำปี 1 ปี (ที่ One Stop Services)8,890
W7ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (BOI)12,000
W8ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (BOI)11,480
W9เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มที่อยู่ ตำแหน่งงาน ลักษณะการทำงาน | ประเภทการทำงาน ท้องที่การทำงาน ประเภทกิจการ3,900 - 5,900
W10แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน5,480
W11รายงานผลการทำงานในรอบปี5,990
W12ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (สมุทรปราการ)15,900
W13ต่อใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (สมุทรปราการ)8,900
W14ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ (นนทบุรี)15,900
W15ต่อใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (นนทบุรี)12,900
ลำดับVISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)ค่าบริการ (บาท)
V 1ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ)9,990
V 2ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ)9,890
V 3ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก) ที่ศูนย์ One Stop Services9,990
V 4ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services)9,890
V 5ขอวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ปีแรก) (ที่ศูนย์ One Stop Services)9,990
V 6ต่อวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services)9,890
V 7ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (BOI)12,480
V 8ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (BOI)11,480
V 9วีซ่าติดตามครอบครัว12,000บาท/ครอบครัว
V 10ขอวีซ่าบั้นปลาย / วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ (ครั้งแรก)5,990 - 9,980
V 11ต่อวีซ่าบั้นปลาย/ วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ 1 ปี5,990 – 8,980
V 12ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว / ผ.15 / ผ.305,480
V 13รายงานตัวการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน5,980
V 14เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่5,980
V 15ย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่5,980
V 16แก้ไขตราประทับวีซ่า5,980
V 17Single Re-Entry Visa ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง5,500
V 18Multiple Re-Entry Visa ขอกลับมาในราชอาณาจักรหลายครั้ง5,500
V 19ยกเลิก Non-Immigrant Visa (Non-B)7,500
V 20ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (สมุทรปราการ)15,900
V 21ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (สมุทรปราการ)14,900
V 22เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)28,900
V 23เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-O28,900
V 24เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็น วีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)28,900
V 25เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่าNon-O28,900
V 26เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)28,900
V 27เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)28,900
V 28ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (นนทบุรี)15,900
V 29ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (นนทบุรี)14,900