Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
BusinessTH.jpg

Call us Today

 • ปรึกษาปัญหาฟรี
 • ค่าจ้างเป็นธรรม
 • โทรหาเราวันนี้
 • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
 • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

บริการขอวีซ่าและเวิร์คเพอร์มิท (Visa and Work Permit) โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

บริการขอวีซ่า(Thailand Visa )ประเทศไทย และบริการของเวิร์คเพอร์มิท(Thailand Work Permit)ของประเทศไทย

วีซ่ามีทั้งหมด 6 ประเภท

1. ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร(Transit Visa)

2. ประเภทนักท่องเที่ยว(Tourist Visa)

3. ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)

4. ประเภทฑูต (Diplomatic Visa)

5. ประเภทราชการ (Offical Visa)

6. ประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)

 

บริการและอัตราค่าบริการขอ/ต่อ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่า

1.      ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน + วีซ่า 1 ปี

สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง  30,000บาท

สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง   28,000บาท

 

2.     ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ + วีซ่า 1 ปี

สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง  35,000บาท

สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง  30,000บาท

 

3.      ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี

กรณีเปลี่ยนบริษัทและไม่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทย

สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง  35,000บาท

สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง  25,000 บาท

4.     ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี

ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง  25,000 บาท

5.     ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทน + วีซ่า 1 ปี

ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง  25,000บาท

6.     เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า

จากวีซ่าท่องเที่ยว /Transit Visa /  ผ.30 เป็น Non-B, Non-Oค่าบริการเพียง  25,000บาท

 

ลำดับ

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

ค่าบริการ (บาท)

W1

ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ดินแดง)

9,990

W2

ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ดินแดง)

8,890

W3

ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่One Stop Services)

8,990

W4

ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ One Stop Services)

8,890

W5

ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ One Stop Services)

8,990

W6

ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนและรายงานผลประจำปี 1 ปี
(ที่
One Stop Services)

8,890

W7

ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (BOI)

12,000

W8

ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (BOI)

11,480

W9

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มที่อยู่ ตำแหน่งงาน ลักษณะการทำงาน

ประเภทการทำงาน ท้องที่การทำงาน ประเภทกิจการ

3,900 - 5,900

W10

แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน

5,480

W11

รายงานผลการทำงานในรอบปี

5,990

W12

ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (สมุทรปราการ)

15,900

W13

ต่อใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (สมุทรปราการ)

8,900

W14

ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ (นนทบุรี)

15,900

W15

ต่อใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (นนทบุรี)

12,900

 

ลำดับ

VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)

ค่าบริการ (บาท)

V1

ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก

ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ)

9,990

V2

ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี  (ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ)

9,890

V3

ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก)

ที่ศูนย์ One Stop Services

9,990

V4

ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services)

9,890

V5

ขอวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ปีแรก) (ที่ศูนย์ One Stop Services)

9,990

V6

ต่อวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี  (ที่ศูนย์ One Stop Services)

9,890

V7

ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก)  (BOI)

                    12,480

V8

ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (BOI)

11,480

V9

วีซ่าติดตามครอบครัว

12,000บาท/ครอบครัว

V10

ขอวีซ่าบั้นปลาย / วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ (ครั้งแรก)

5,990 - 9,980

V11

ต่อวีซ่าบั้นปลาย/ วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์  1 ปี

5,990 –8,980

 

ลำดับ

VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)

ค่าบริการ (บาท)

V12

ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว / ผ.15 / ผ.30

5,480

V13

รายงานตัวการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

5,980

V14

เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่

5,980

V15

ย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่

5,980

V16

แก้ไขตราประทับวีซ่า

5,980

V17

Single Re-Entry Visa  ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง

5,500

V18

Multiple Re-Entry Visa  ขอกลับมาในราชอาณาจักรหลายครั้ง

5,500

V19

ยกเลิก Non-Immigrant Visa (Non-B)

7,500

V20

ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (สมุทรปราการ)

15,900

V21

ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (สมุทรปราการ)

14,900

V28

ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (นนทบุรี)

15,900

V29

ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (นนทบุรี)

14,900

 

ลำดับ

                    VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)                                  ค่าบริการ (บาท)

 

เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า

V22

 • เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)

28,900

V23

 • เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-O

28,900

V24

 • เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็น วีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)

28,900

V25

 • เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่าNon-O

28,900

V26

 • เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa  เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)

28,900

V27

 • เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa  เป็นวีซ่า Non-O

28,900